سخنرانی آقای شیدان وثیق در پانل سوم کنفرانس وحدت چپ

دومین سخنران پانل دوم کنفرانس آقای شیدان وثیق بود که نقطه نظرات خود را درباره حزب چپ بیان کرد.
وی در ادامه چگونگی مناسبات سوسیاسیستها با جنبشهای کارگری و اجتماعی را مورد بحث قرار داد.
مساله محوری سخنان وی بر این اساس بود که چپ نباید به گرفتن قدرت فکر کند بلکه باید جنبشی عمل کند.
انتشار از: