اظهار نظرات پانل سوم کنفرانس وحدت چپ

در ادامه پانل سوم کنفرانس برخی از حاضرین به اظهار نظر درباره سخنان سخنرانان پرداختند و نظرات خود را پیروامون مسائل مورد بحث در کنفرانس بیان کردند.
انتشار از: