بخش پایانی کنفرانس وحدت چپ: جمعبندی

در این بخش آقای نادر عصاره از گروه تدارک بحثهای نظری پروژه وحدت چپ، جمعبندی بحثهای کنفرانس را ارائه داد.
سپس تعدادی از شرکت کنندگان کنفرانس در باره این جمعبندی به اظهار نظرات خود پرداختند.
به این ترتیب کنفرانس به کار خود خاتمه داد.
انتشار از: