بودجه پیشنهادی برای نقض حقوق ملت

آنچه را که این قلم دراین باب به آن احاطه دارد مسلم رئیس دولت کنونی هزاران برابربیش ازاین بدان واقف است. بنا براین آنچه رئیس دولت را برآن داشته تا بودجه ای را تدوین وبرای تصویب به کمیسیون ها وسپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کند درراستای سیاست های امید وتدبیربرای حقوق شهروندان وترمیم اقتصاد بیمارنبوده. بلکه بعکس بودجه پیشنهادی اخیرخود ازضمیرونیات رئیس دولت سخن میراند.

ازوعده های انتخاباتی حسن روحانی گرفته تا سخنرانیش درشانزدهم آذرماه درمیان دانشجویان همه وهمه وعده ها واشعاری بود مبنی براحقاق حقوق شهروندی وترمیم اقتصاد مفلوک کشور. ازگزارش عملکرد صد روزه دولت گرفته تا اکنون. ازچرخش ساندرفیوژتا چرخش اقتصاد و. . . اما هنوزمدت زمانی نگذشته که بودجه پیشنهادی رئیس جمهورودولت تحت امرش به مجلس شورای اسلامی انسان را مات میکند ومبهوت. بودجه های پیشنهادی برای نهادهای نظامی واطلاعاتی ونهادهایی دیگرکه دراین وضعیت بلوشوی کنونی اعداد وارقامی نجومی را به خود اختصاص داده اند. ازاعداد وارقام پیشنهادی برای برخی ازنهادها وسازمان ها ازاین قراراست:

*بودجه سی وهفت هزار ميليارد ريالی سپاه با حدود سی درصد افزايش، به ميزان چهل وچهارهزار وپانصد وشصت وشش ميليارد و ششصد وهشتاد وشش ميليون ريال به مجلس پيشنهاد شده است.

*بودجه نيروی انتظامی حدود نه هزارميليارد تومان افزايش داشته اما بودجه سازمان بسيج مستضعفين اگرچه نسبت به بودجه پيشنهادی دولت دهم صد وبیست ونه ميليارد و هفتصدوچهل ودوميليون ريال افزايش پيدا کرده، اما رقم پيشنهادی برای بودجه اين نهاد در مقايسه با ميزان بودجه (مصوب توسط مجلس) بسيج در قانون بودجه سال نود ودوهجری بيش ازدوهزارميليارد ريال کاهش داشته است.

*  وزارت اطلاعات بيش از هزاروسیصد ميليارد تومان.

* شورای نگهبان با افزایش چهل وپنج درصدی سی ونه ميليارد تومان.

همچنین است بودجه پیشنهادی دولت برای دستگاه های فرهنگی.

* دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم با هفتاد وپنج ميليارد تومان.

* سازمان تبليغات اسلامی با دویست وسی وپنج ميليارد تومان.

* سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صد وهفتاد ونه ميليارد تومان.

* شورای عالی انقلاب فرهنگی با سی ونه ميليارد تومان.

البته ازیاد نباید برد که این افزایش اعداد وارقام نجومی دربودجه برای نهادهای نظامی، امنیتی وبه اصطلاح فرهنگی درشرایطی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که به اقرارغلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس بودجه پیشنهادی جهت اعتبارات عمرانی ازپنجاه وشش هزارمیلیارد تومان دربودجه تخصیص یافته سال نود ودوبه سی وهفت هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته است. فضاحت اعداد وارقام بودجه پیشنهادی دولت تا بدانجا ست که بیست وپنج تن ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی دراعتراض به کسری بودجه اختصاص داده شده به استان خود استعفای خود را تقدیم رئیس مجلس نمودند.

واما اکنون:

اول: با تدوین وتصویب چنین بودجه ای درمجلس شورای اسلامی ایجاد فرصت های شغلی درسال جدید به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. همچنین با تقلیل وخالی بودن اعتبارات عمرانی دربودجه پیشنهادی اخیرو کسری بودجه های محلی درهمین راستا تعطیلی وفروپاشی اندک مراکزتولیدی وصنعتی دراستان ها را شاهد خواهیم بود.

 دوم: با مستند قراردادن بودجه پیشنهادی اخیربرای مراکزنظامی، امنیتی وبه اصطلاح فرهنگی، رئیس جمهوربه هیچ وجه ممکن قادرنخواهد بود تا وعده های انتخاباتیش پیرامون حقوق شهروندی وبرچیدن جوامنیتی وپلیسی را اجابت نماید. چرا که نهاد های نظامی همچون سپاه پاسداران ووزارت خانه امنیتی اطلاعات همواره درراستای محدود نمودن فضای سیاسی وفرهنگی کشوراقدام کرده ودرراستای نقض حقوق شهروندی، شهروند را چشم بند برچشم خواهد نهاد وچماق برسرخواهد کوفت. شاهد برمدعای ما سخنان اخیرفرماندهی سپاه پاسداران دردانشگاه امام صادق تهران است. محمد علی جعفری درمورد نقش سپاه درعرصه سیاسی را اینچنین طرح کرد:

« کسانی که حرکت سپاه را مزاحم خود می بینند فضاسازی‌هایی را انجام می‌دهند که مثلاً سپاه نظامی است و نباید در مسائل سیاسی ورود کند و حرف‌های حضرت امام را به رخ ما می‌کشند. البته ما به این افراد توجه نداریم و کار خود را می‌کنیم . . . سپاه پاسداران وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را دارد و مهمترین خطری که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند را در عرصه سیاسی می‌دانیم و در این عرصه تهدید، سپاه نمی‌تواند ساکت بنشیند و بی‌تفاوت باشد»

ازهرروی فرماندهی کل سپاه پاسداران به گونه ای شفاف عنوان داشت که سپاه این بودجه کلان را درراستای مهندسی انتخابات، سرکوب خیابانی، کنترول وتروردگراندیشان وهمچنین ماجرا جویی ها درخارج ازمرزهای کشورخواهد کرد.

 سوم: اما جریان های امنیتی وچماق به دستان ازکجا تغذیه فکری وتئوریک میشوند؟ یقینن هرکس کمی به اوضاع واحوال سیاسی واجتماعی وفرهنگی کشورآشنایی داشته باشد نیک میداند که خشونت، ترور، هتک حرمت دگراندیشان چماق داری وهرکراهتی را که مخیله آدمی بدان قد دهد ازهمین مراکزبه اصطلاح فرهنگی که دربودجه پیشنهادی مبالغی هنگفت ازسرمایه ملت بی سرپناه ایران را به خود اختصاص داده اند. فقط گردشی اجمالی دراظهارات ائمه جمعه وفعالان شورای مدیریت وبرنامه ریزی حوزه علمیه قم به راحتی هرچه تمام ترچنین واقعیتی را بدست میدهد.

چهارم: آنچه را که این قلم دراین باب به آن احاطه دارد مسلم رئیس دولت کنونی هزاران برابربیش ازاین بدان واقف است. بنا براین آنچه رئیس دولت را برآن داشته تا بودجه ای را تدوین وبرای تصویب به کمیسیون ها وسپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کند درراستای سیاست های امید وتدبیربرای حقوق شهروندان وترمیم اقتصاد بیمارنبوده. بلکه بعکس بودجه پیشنهادی اخیرخود ازضمیرونیات رئیس دولت سخن میراند. گویی رئیس جمهورامید دارد تا با تدبیراین باربا خارج بسازد تا پاسدارواطلاعاتی آسوده خاطربراین ملت بتازند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.