درماندگی کارخانه قند بهستان ؛160 کارگر با 6 ماه حقوق معوقه