در بارۀ کنفرانس در آلمان برای همبستگی با انقلاب هند

نیروهای انقلابی، پیشرو و دمکرات در سطوح کشور و بین الملل دائم در حمایت مبارزۀ‌ مردم و تلاش برای توقف کردن حملۀ دولت کرده اند. نیروهای انقلابی کمونیست در سراسر دنیا به درستی به ساختن جنبش همبستگی بین الملل با جنگ خلق در هند پرداختند.

رفیقان عزیز،‌ از جانب حزب کمونیست هند (مائوئیست)،‌ ارتش چریکی آزادی بخش مردم،‌ کمیته های انقلابی مردم، سازمان های انقلابی توده ها و مردم انقلابی در هند به تمام سازمان ها و افراد، در داخل و خارج کشور، که در درون و برون کشور هند با انقلاب دمکراتیک نوین همبستگی و حمایت در 24 نوامبر 2012 در شهر هامبورگ در دفاع از جنگ خلق در هند کنفرانس بنی المللی برگزار کردند  گرم ترین درود های انقلابی و لال سلام (یعنی درود سرخ) می فرستیم.

پیام های تان و سخنرانی هایی که در فضایی با روحیۀ بین المللی کردند به مردم ستمدیده و رفیقان که در جنگی آتشین در مرز جبهۀ انقلاب جهانی سوسّیالیسمِ با طبقات دشمن در هند مبارزه می کنند حمایت اخلاقی لازم رساند.  همانطور که تک تک تان آگاه هستید وضعیت ناگوار در اینجا که روز به روز بدتر می شود پیام تان را بموقع نرسانده و گاهی خیلی دیر خبر به ما می رسد.  ما را ببخشید که اینقدر دیر به تلاش تان پاسخ می گوییم.  حضور جوانان، دانشجو و دانش آموزان،‌زنان و فعالان که در ابعاد فرهنگی کنفرانس هامبورگ بودند ما را دلگرمی بخشید.

گزارشات کمپین ها از گوشه های متفاوت دنیا ما را سرشار از وجد و سرور گرم نموده و مهم ترین آن که این همبستگی ما را با احساس مسئولیت در قبال پرولتاریای دنیا و نقش ما در انقلاب سوسیالیست جهانی با فروتن بودن سرشار نمود.  دوست داشتیم در این کمپین حاضر باشیم اما به خاطر یورش بی نظیر دشمن از این معذور گشتیم. در ساعات مصیبت بار که رفقای سطح بالای مهمی چون مرگ رفقا شیام، مهش و مورالی در سال 1999 و به شهادت رسیدن اخیر رفقا آزاد و کیشنجی شما دست مان را گرفته و التیام بخشیدید.

یکایک آنها رهبران قهرمان انقلاب مان بوده و به دست طبقات حاکم هند و پشتیبانی امپریالیست ها وحشیانه به قتل رسیدند. اعلان این که "مبارزۀ مائوئیست ها در هند مبارزۀ مان بوده و شکست شان شکست ماست"‌ دل های مان را با مملو از اعتماد و روحیه بین الملل می سازد، که موظف بودیم بیباکانه بر اندوه چیره شویم.  به درستی فرمودید که برای احترام به شهدای انقلاب در هندوستان و در جهان بایستی حمایت از جنگل خلق در  هند را به مثابه بخشی از مبارزه علیه امپریالیسم در جهان و جهان کارگری دوبرابر کرده و ما معتقدیم که کنفرانس هامبورگ گام دیگری برای مسئولیتی ست که شما به عهده گرفته اید.

تمام شما با آگاهی صمیمانه بر ضد جنگ دولت علیه مردم و اتمام فوری اش مرتب دولت هند را محکوم ساخته اید.  مردم جنبش انقلابی همبستگی احزاب مختلف،‌سازمان ها و افراد و مردم و پرولتاریای کشورهای دنیا را به گرمی در حافظه ثبت می کنند و این دقیقاً شکل حمایتی ست که هر جنبش مردمی لازم دارد.  در نقاط مختلف جهان و در شکم خود جانور امپریالیسم خصوصاً کمپین هایی در حمایت جنگ خلق در هند آغاز شده که ما، مردم یکی از مراکز طوفان زا در انقلاب جهانی مفهوم آن را شدیداً درک می کنیم؛‌ ما قدر این نوع حمایت و همبستگی را به راستی دانسته و جدآًٌ‌ این گونه حمایت و همبستگی را به دیگر احزاب و سازمان های توده ای که در تمام نقاط جهان مبارزه می کنند تقدیم می داریم.

این نوع همبستگی مبارزان را تشویق و تقویت می کند زیرا که می دانند در این مبارزات تنها نیستند.  و یک بار دیگر نشان می دهد به همگان که دشمنان ما امپریالیسم،‌ دست نشاندگان و نوکران آن و همه گونه ارتجاعیون در سراسر جهان هستند.  و بلافاصله روحیۀ مردم را فعال می سازد تا جنبش را به جلو برند.  حزب ما،‌ ارتش آزادی بخش چریکهای مردم، کمیته های انقلابی مردم، سازمان های دمکراتیک و پیشرو کشورمان دقیقاً دنبال چنین اتحاد و همبستگی در سطوح داخلی و بین الملل هستند.  دفاع و گسترش جنگ خلق خیلی مهم است. 

هر حزب و سازمان که همبستگی اش را با جنگ خلق مستمر در هند ابراز داشته این وظیفه را به مثابه یک اصل، نه در چارچوب انقلاب کشور خودشان بلکه به مثابه همبستگی با دیگر انقلابات به اجرا درآورده است.  اصل پیشبرد انقلاب در کشورهای خود بهترین شیوۀ ابراز همبستگی با دیگر انقلابات است و به این جداً معتقدیم.  ما،‌مائوئیست های هند چنان بوده و از قیام مسلحانۀ دهقان ها در ناکسالبری همین معیار صداقت و محک انقلابیون صادق است. 

حزب ما که میراث ناکسالبری ست همواره به انقلاب دمکراتیک نوین در هند به مثابه یک بخش واجب در اجرای انقلاب سوسیالیستی در جهان بوده و حزب ما یک واحد مستقل از پیشاهنگ پرولتاریای جهانی، ارتش چریکهای آزادی بخش مردم واحدی مستقل از ارتش پرولتری جهان و کمیته های انقلابی مردمی بخش واجب از دیکتاتوری پرولتاریا و دولت سوسیالیست جهانی ست.  قربانی های بیشمار و ارزشمندی که رفیقان و مردم در انقلاب مان عرضه کرده اند نیز بخشی مستقل از شهدای بیشمار عزیز انقلاب سوسیالیستی جهان در هر کشور است.  بخش های مختلف صادق انقلابی در هند از ناکسالبری با چنین درکی به اجرای کمپین های همبستگی در دیگر کشور ها از جمله انقلاب ها در ویتنام، لائوس، کامبوج و مبارزات رهایی بخش ملی در فلسطین، تامیل ها در سریلانکا و غیره و همچنین جنگ های دفاعی مردم عراق و افغان پرداختند. 

آخرین شان کمپین همبستگی ما با انقلاب دمکراتیک نوین در فیلیپین است که ما در هفتۀ 22 تا 28 آوریل 2013 اجرا کردیم.  حزب ما معتقد است که وجود چنین کمپین هایی تنها با پیشروی جنبش های انقلابی مؤثر تر خواهد بود و هر کمپین همبستگی قدرت و روحیه انقلابی را تقویت می سازد.  در موقعیت حاضر جهان تمام انقلابیون بایستی عمیقاً این تأثیر متقابل را درک کنند و به نظرمان کنفرانس هامبورگ گام درستی در این جهت با فهمیدن درست بوده است.

حملات چند شاخۀ نظامی در سرتاسر کشور تحت عنوان عملیات شکار سبز که به درستی بایستی به آن به مثابه جنگ علیه خلق نام گیرد و اعمال وحشیانۀ بیشمار که سربازان اجیر مرکزی و دولتی از آن بهره می برند مردم بسیار متفاوت با دیدگاه های مختلف را هم در هند و سرتاسر دنیا خشمگین و دیوانه ساخته و باعث کمپین ها و اعتراضات بسیاری که خواستار عقب گرد دولت هستند گشت.

نیروهای انقلابی، پیشرو و دمکرات در سطوح کشور و بین الملل دائم در حمایت مبارزۀ‌ مردم و تلاش برای توقف کردن حملۀ دولت کرده اند.  نیروهای انقلابی کمونیست در سراسر دنیا به درستی به ساختن جنبش همبستگی بین الملل با جنگ خلق در هند پرداختند.  کمپین برای اتمام عملیات شکار سبز و جنبش همبستگی در حمایت جنگ خلق در هند متمّم یکدیگر بوده و برنامه های ضد شکار سبز باید بخش واجب و لازم جنبش همبستگی با انقلاب هند باشد زیرا که شکست دادن کمپین چند شاخه دشمن وظیفۀ ضروری و آنی ماست.  به نظر حزب برای حمایت کردن از جنگ خلق هند نیروهای کمونیست در این مقطع باید به بسیج نیروهای ضد امپریالیست و دمکراتیک برای تشدید مبارزه علیه عملیات شکار سبز پرداخته و جبهۀ‌ ضد امپریالیستی علیه آن در سطح جهانی ایجاد کنند که اکنون این شروع شده است. 

و البته تحکیم بیشتر اتحاد نیروهای کمونیستی در دنیا حمایت بیشتری برای انقلاب هند خواهد بود.  همین الان امپریالیسم در شدید ترین بحران خود بوده و مبارزات طبقات کارگر و دیگر طبقات و بخش های مردم،‌ جنبش آزادی بخش ملی، و جنگ خلق در کشورهای نیمه مستعمره، نیمه فئودال رو به گسترش است.  انقلاب دمکراتیک نوین در کشورهای نیمه مستعمره نیمه فئودال و انقلابات سوسیالیست در کشورهای سرمایه داری – امپریالیست یعنی دو جریان مختلف انقلاب سوسیالیستی در جهان در سطوح متفاوتی رشد می کنند و روز به روز مردم بیش از پیش مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم را به مثابه ایدئولوژی راهنمای شان جذب می نمایند.  بیش از پیش مردم در می یابند که امپریالیست ها و نوکران و عروسک های خیمه شب بازی شان که در کشورهای تحت ستم حاکم هستند و همه انواع مرتجعین دشمنان عادی ملت ها و مردمان تحت ستم دنیا هستند و بیش از پیش به مبارزه جذب می شوند. 

روز به روز تضاد های اصلی در جهان و در هر کشوری تشدید می گردد.  برای دقت بیان باید گفت که وضع دنیا برای انقلاب در جهان بسیار عالی ست.  بنابرین وظیفۀ آنی کمونیست ها در هر جای دنیا تا آنجا که مقدور است استفادۀ‌ صحیح از شرایط عینی عالی برای بسیج سیاسی و تحکیم کردن توده های تحت ستم و تحکیم بخشیدن به نیروهای ذهنی ست چون تنها یک حزب نیرومند پرولتری و مردم مستحکم میتوانند انقلاب را به پیروزی رسانند. 

عمق و شدت بحران اقتصادی حاکم در سیستم سرمایه داری دنیا روز به روز بیشتر می شود.  این بحران تضاد های داخلی سیستم سرمایه داری را گسترش بخشید و باعث تولد جنبش های عظیم توده ای،‌ انقلابات و جریان ها در دنیا شد.  بنا به تعالیم رهبر بزرگ مارکسیسم به ما لنین امپریالیسم به تخت مرگش رسیده و بحران فعالی تثبیت کنندۀ این واقعیت است. 

در دنیای نا برابر سرمایه داری بحران ها نیز به شدت های مختلفی بروز می کنند.  بنابرین ما کمونیست ها باید به اجرای جهانی تئوری میم لام میم در شرایط مشخص کشورهای خودمان پرداخته و استمرار تدارک و اجرای مان انقلاب مان را به پیروزی خواهد رساند.  همانطور که تمام تان به درستی گفتید جنبش کارگری،‌دانشجویان، زنان، جوانان و غیره در کشورهای سرمایه داری باید رشد یابند و در عین حال حمایت از جنگ خلق در کشورهای دیگر وظیفۀ واجب بین المللی برای هر حزب پرولتری است.  در قبال اعتماد عمیقی که تمام سازمان ها و احزاب به ما داشته و این کنفرانس موفق را اجرا کرده اند ما یک بار دیگر قول می دهیم با وجود از دست دادن رفقای مهم و مناطق تحت رهبری شان انقلاب هند برای اجرای آرزوهای شهیدان دنیا برای انقلاب سوسیالیستی مستمر داشته و قویتر خواهد شد.

کنفرانس بین المللی نه تنها همچون ضربه ای مستقیم به شقیقۀ طبقات حاکم هند و امپریالیسم بود، بلکه دریای پرولتاریا و توده های زحمتکش دنیا را به انقلاب دمکراتیک نوین هند و سوسیالیسمِ در جهان امید بخشید.  یک بار دیگر در این مورد در حضور همۀ تان تعهد می دهیم که به اهداف درخشان تمام شهدای کبیر انقلاب پرولتری جهان می رسیم و اعلام میکنیم که هیچ مقدار سرکوب فاشیستی نخواهد توانست روحیۀ مبارز حزب ما و روحیۀ انقلابی مردم هند که در مسیر های طولانی،‌ پر زحمت و پیچ و خم دار را مطیع و رام سازد.  با همۀ سختی ها و شجاعت و قربانی دادن ما تا پیروزی کامل به جلو خواهیم تاخت.  این قول ما به پرولتاریای جهان و تمام دوستان و خیر خواهان برای انقلاب هند است.

زنده باد جهان خواهی پرولتری!

زنده باد اتحاد پرولتاریای جهان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی،‌ ملیت های تحت ستم و مردم سراسر جهان!

با درود های انقلابی، گانه پاتی دبیر کل حزب مائوئیست هند

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.