ارزیابی جنبش های کارگری در ماهای اخیر ـ صادق کارگر

روز هشتم ماە فوریە از طرف تشکیلات اسکنادیناوی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، در شهر استکهلم مراسمی بە مناسبت تاسیس جنبش فدائی برگزار شد. در این مراسم کە با شرکت جمع قابل توجەای از دوستداران جنبش فدائی و تعدادی از احزاب ایرانی از جملە حزب تودە ایران و حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد. صادق کارگر در بخش نخست گفتگو سیاسی به بررسی و ارزیابی از تحولات و رویدادهای اخیر ، پیرامون جنبش کارگری در ایران پرداخت.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.