مطالبه آزادی زندانیان سیاسی افزون بر خواست اخراج ضرغامی

امروز در برابر صدا و سیمای جمهوری ملاها در تهران آکسیونی اعتراضی بختیاری ها برگزار می شود. امیدوار هستیم که مطالبه آزادی زندانیان سیاسی در کنار خواست فوری اخراج ضرغامی در آسمان تهران طنین افکند و حشمت طبرزدی، ارژنگ داوودی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، رسول بداقی، شاهرخ زمانی، رضا شهابی و هزاران عزیز دیگر بدانند که خواست آزادی آنها و برچیدن دستگاه سرکوب، ستم و جباریت در کشور، مطالبه ملی ایرانیان است!

اعتراض به توهین صدا و سیمای ارتجاع اسلامی توسط بختیاری ها نشان داد که پتانسیل عظیمی برای ریشه کن کردن سیاست  توهین و تحقیر ایران و ایرانیت در جامعه وجود دارد و می توان به گزافه گوئی های 35 ساله اسلامگرایان در ایران خاتمه داد.

خواست پوزبند زدن بر دهان مسئول صدا و سیمااز طریق برکناری او، مطالبه ای ملی - دمکراتیک است بوده که در راستای نفی به تهاجم جمهوری ملاها به هستی ایرانیان قرار دارد.  این حرکت شجاعانه برای اینکه از جنبه قومیتی به اقدامی ملی و همگانی ارتقاء یابد، بایستی با بر ثقل مطالبه آزادی قرار گیرد.

ایران 35 سال است که در اسارت اسلامگرایان گرفتار شده است. فرزندان ملت بجرم دفاع از آزادی پشت میله های زندان ها بسر می برند و هر روز خبر اعدام از گوشه و کنار کشور شنیده می شود. جنبش های قومی زمانی می توانند مترقی، آزادیخوانه، دمکراتیک و ایراندوستانه  باشند که بر ثقل آزادی و برابرحقوقی شهروندی قرار گیرند. از اینرو اگر در اعتراضات بختیاری ها، شعار استعفای ضرغامی با مطالبه آزادی زندانیان سیاسی تلفیق نگردد، این اعتراض از دامنه قومی فراتر نخواهد رفت و نمی تواند سرآغاز خیزش ملی برای رهائی ایران و ایرانیان گردد.

امروز در برابر صدا و سیمای جمهوری ملاها در تهران آکسیونی اعتراضی برگزار می شود. امیدوار هستیم که مطالبه آزادی زندانیان سیاسی در کنار خواست فوری اخراج ضرغامی در آسمان تهران طنین افکند و حشمت طبرزدی، ارژنگ داوودی،  زانیار مرادی،  لقمان مرادی، رسول بداقی، شاهرخ زمانی، رضا شهابی و هزاران عزیز دیگر بدانند که خواست آزادی آنها و برچیدن دستگاه سرکوب، ستم و جباریت در کشور، مطالبه ملی ایرانیان است!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.