علیە تعرض بە حقوق کار، علیە استبداد و بی عدالتی متحد شویم!

اول ماە مە، روز ماندگار است. چرا کە هنوز استثمار و بی عدالتی پابرجا است، مبارزه میان کار و سرمایە همچنان جریان دارد و نئولیبرالیسم در ابعادی جهانی به تلاش های خود برای بازستاندن دستاوردهای جنبش کارگری و تحمیل شرایط بردە وار بر کارگران ادامه می دهد. کارگران برای مقابله با تهاجم لجام گسیختە نئوليبراليسم، برای تشکيل سنديکاهای کارگری و دفاع از حقوق خود، ابزاری کارآتر از همبستگی کە پیام اصلی روز کارگر و الهام بخش مبارزات حق طلبانە کارگری است، در دست ندارند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اول ماە مه، روز همبستگی و حق طلبی جهانی کارگران را بە شما تهنیت و شادباش می گوید و آرزومند است کە شما در سال پیش رو با همبستگی، اتحاد و مبارزه به خواسته هايتان دست يابيد.

اول ماه مه، فرصتی است برای گرامی داشت ياد فعالين کارگری و نيروهای چپ که با مبارزات خستگی ناپذير، روز جهانی کارگر را بە یک سنت پایدار در میان کارگران تبدیل کردند، بين جنبش کارگری ایران و جنبس جهانی کارگری پيوند زدند، ٨ ساعت کار در روز را به دولت و سرمايه داران تحميل نمودند و برای تامين منافع طبقه کارگر از جان مايه گذاشتند. ما به مبارزات پرثمر و تجربیات ارزشمند آنان کە چون توشەای گرانقدر راهنمای فعالين کارگری و نيروهای چپ است، اجر می نهیم و برای حفظ و گسترش دستاوردهای جنبش کارگری و جنبش چپ تلاش می کنيم.

کارگران و مزد بگیران!

تجربە جنبش کارگری نشان داد کە کارگران در پرتو همبستگی و سازمان يابی، اتحاد و مبارزە می توانند شرایط معیشتی و اجتماعی مشقت باری را کە سرمایە داران بر آنها تحمیل نموده اند بە درجاتی دگرگون نمایند. يورش  نئولیبرالیسم به حقوق کارگران و دستاوردهای جنبش های کارگری، بر ضرورت همبستگی، سازمان يابی و مبارزه برای لگام زدن به این تعرض را می افزايد. سرمایە داران تلاش می کنند با ضربە زدن بە همبستگی کارگران، تضعیف احزاب چپ و اتحادیە های کارگری، پراکندن یاس و ناامیدی و ایجاد تفرقە قومی، مذهبی، نژادی در میان کارگران و بی ثمر نشان دادن مقاومت و مبارزات کارگران، راە تعرض بە حقوق کار را هموار نمایند. سرمايه داران در همان حال کە در سطوح کشوری، قارەای و جهانی متحد می شوند و برنامە هماهنگی را علیە جنبش کارگری پیش می برند، برای تکە تکە کردن آن و از بین بردن همبستگی در صفوف کارگران تلاش می کنند.

در ایران بە مانند سایر کشورها، تعرض بە حقوق کارگران و دستاوردهای جنبش کارگری، با سرکوب سازمان های کارگری و سندیکایی، سرکوب اعتراضات و اعتصابات و ایجاد تفرقە در میان کارگران و سازمان های کارگری توسط رژيم حاکم دنبال گردیدە و سرمایە داران با این بستر سازی ها، استثمار کارگران را تشدید نموده، امنیت شغلی و اجتماعی کارگران را از میان برداشته، دستمزدها را بە حداقل رسانده، ساعات کار را افزایش داده و بە تبعیض در محیط کار دامن زده اند. اين امر به ثروتمندتر شدن سرمايه داران و فقیرتر شدن کارگران انجاميده است.

کارگران و مزدبگیران!

بە وعدە دولت ها تا وقتی بە آن عمل نکردەاند، اعتماد نکنید. احمدی نژاد با وعدە آوردن پول نفت به سفرە مردم در انتخابات پيروز شد. اما بە رغم چند برابر شدن بهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی بە ٧٠٠ ـ ٨٠٠ میلیارد دلار، او سفرە های مردم را تهی کرد. روحانی با وعدە افزایش دستمزد، آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و تامين آزادی فعاليت نهادهای صنفی بر سر کار آمد. اما دولت او هنوز نه تنها به اين وعده ها عمل نکرده، بلکه  دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده، سیاست تقویت اتحادیەهای کارفرمائی را پيش برده و موانع سازمان يابی کارگران در سنديکاهای مستقل را رفع نکرده است. این دولت در تازه ترین نمونه از مشی ضدکارگری خود، می خواهد با این دستاويز که روحانی در روز اول ماه مه سخنرانی خواهد داشت، مانع از راهپیمائی شما در روز جهانی کارگر گردد.

افزون براين، شما با حکومتی روبرو هستید که تیغ استبداد آن اکثریت بزرگی از مردم ایران، به شمول کارگران را آماج خود گرفته است. نگاهی به ترکیب زندانیان سیاسی گویای همین واقعیت است: فعالين سياسی، کارگری، معلمان، زنان، فعالين ملی ـ قومی، روزنامه نگاران و روشنفکران و ... . استبداد حاکم با توسل به انواع ارگان های سرکوب ـ از قوۀ قضائیه تا وزارت اطلاعات و امنيت و سازمان اطلاعات سپاه ـ فضای خفقانی را بر جامعۀ ما تحمیل کرده است.

کارگران و مزد بگیران!

سال سختی پیش رو است. نشانەای از کاهش ميزان فقر و نرخ بیکاری، بهبود وضعیت واحدهای تولیدی بحران زدە و افزايش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی مشاهده نمی شود. دستمزدها هم چنان با تعویق چند ماهە پرداخت می شوند، شرایط استفادە از حقوق بیکاری سخت تر گردیدە، فعالين کارگری تحت پیگرد قرار گرفته و از کار اخراج می شوند. ترديدی نيست کە با افزایش قیمت حامل های انرژی، قيمت کالاهای ضروری افزايش يابد، واحدهای توليدی بيشتری تعطیل شوند و جمع دیگری از کارگران اخراج گردند. تداوم وضعيت موجود به بدتر شدن شرایط معیشتی و اجتماعی شما منجر خواهد شد. لازم است عليه تداوم سیاست های ضدکارگری دولت های پیشین توسط دولت روحانی و عدم پایبندی دولت بە وعدە هائی کە دادە است، به اعتراض برخيزيد. از دولت روحانی بخواهيد که برای کاهش نرخ بيکاری، افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینە های زندگی، آزادی کارگران زندانی، فراهم آوردن امکان تشکيل و فعاليت سندیکاهای کارگری، به رسميت شناختن حق اعتصاب، لغو قراردادهای اسارت بار موقت، ممنوع کردن کار کودکان، بازنگری در قانون کار طبق کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکائی و منشورجهانی حقوق بشر و اجرای مواد ٧٥، ٧٦، ٧٧ و ٧٨ قانون کار کە ناظر برحقوق زنان کارگر است، گام بردارد.  

کارگران و مزد بگیران!

کارفرمایان در ده ها اتحادیە کارفرمائی سازمان يافته و متحدا عمل می کنند. آنها از کانال اتحاديه ها هم مطالباتشان را پیش می برند و در تصمیم سازی ها در سطح خرد و کلان بە سود خود اثر می گذارند و هم علیە حقوق شما اقدام می کنند. دولت با وجود وعدە های وزیر کار، در عمل مانع تشکیل سندیکا و اتحادیە های واقعی کارگری می شود. تشکيل سندیکا حق شماست. شما بدون تشکل نمی توانید خواسته هايتان را پیگیری کنید و حق خودتان را از سرمايه داران و دولت بگيريد. بە حمایت از فعالين و سازمانگران سندیکایی کە برای تشکیل سندیکاها تلاش می کنند برخیزید و بە آنها ملحق شوید.

کارگران و مزد بگیران!

اول ماە مە، روز ماندگار است. چرا کە هنوز استثمار و بی عدالتی پابرجا است، مبارزه میان کار و سرمایە همچنان جریان دارد و نئولیبرالیسم در ابعادی جهانی به تلاش های خود برای بازستاندن دستاوردهای جنبش کارگری و تحمیل شرایط بردە وار بر کارگران ادامه می دهد. کارگران برای مقابله با تهاجم لجام گسیختە نئوليبراليسم، برای تشکيل سنديکاهای کارگری و دفاع از حقوق خود، ابزاری کارآتر از همبستگی کە پیام اصلی روز کارگر و الهام بخش مبارزات حق طلبانە کارگری است، در دست ندارند.

اول ماە مە، روز همبستگی، روز جشن و اعتراض بە جنگ، سرکوب، خشونت، استثمار، فقر، بی عدالتی، تبعیض و انواع نابرابری ها و اجحافاتی است کە توسط دولت ها و سرمایە داران علیە انسان و طبيعت اعمال می شود. در اين روز وسيعا در گردهمائی ها و تظاهرات کارگران شرکت و با آن ها همبستگی خود را اعلام کنيد.

زندە باد اول ماە مە، روز جهانی کارگر!

زندە باد همبستگی جهانی کارگران!

علیە تعرض بە حقوق کار، علیە استبداد و بی عدالتی متحد شویم!

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٠ ارديبهشت ١٣٩٣ (٣٠ آوريل ٢٠١٤)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.