پیام به: اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی درایران‎

«اتحاد برای دموکراسی» که هدف گسترش گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه را به عنوان راهکار گذار مسالمت‌آمیز جامعه به سوی دموکراسی دنبال می‌کند، تلاش برای ایجاد یک «شورای انتخابات آزاد» متشکل از نمایندگان جامعه سیاسی و مدنی ایران را برای پیش‌برد این هدف در برنامه کار خود قرار داده است. «اتحاد برای دموکراسی» بر آن است که این شورا به وسیله اعضای خود آن اداره شود و این نهاد تنها به عنوان تسهیل کننده امر در مراحل تشکیل آن فعال خواهد بود.

با سلام و احترام، ما از اقدام شما و همراهان در به راه انداختن «کارزار گام به گام مبارزه با آپارتاید انتخاباتی در ایران» و طرح خواسته «لغو نظارت استصوابی و قوانین تبعیض آمیز ناظر بر انتخابات» استقبال می‌کنیم و آن را گامی درست برای گذار مسالمتآمیز به سوی دمکراسی در ایران میدانیم.

حق برخورداری مردم از انتخابات آزاد و منصفانه به صورت ادواری در اسناد و میثاقهای بینالمللی که ایران به عنوان یک کشور به آنها متعهد است تضمین شده، و شرایط و معیارهای تحقق آن در بیانیه اجلاس اتحادیه بینالمجالس سال 1994، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک عضو اتحادیه در تصویب آن شرکت داشتهاند، به تفصیل آمده است.  

لغو نظارت استصوابی به تنهایی البته هیچ تضمینی برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه ایجاد نمیکند و فقط به عنوان یک شرط اولیه و لازم میتواند هدف قرار گیرد.  انجام چنین انتخاباتی تنها با تحقق همه پیششرطهای لازم که در بیانیه بین المجالس آمده و شما با عباراتی از قبیل «آپارتاید انتخاباتی» و «قوانین تبعیض آمیز» به برخی از آنها اشاره کردهاید عملی است.  از جمله پیششرطهای دیگر میتوان از آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی و فعالیتهای تبلیغاتی در شرایط مساوی و مانند اینها یاد کرد که در بیانیه مزبور آمده است.

«اتحاد برای دموکراسی» که هدف گسترش گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه را به عنوان راهکار گذار مسالمتآمیز جامعه به سوی دموکراسی دنبال میکند، تلاش برای ایجاد یک «شورای انتخابات آزاد» متشکل از نمایندگان جامعه سیاسی و مدنی ایران را برای پیشبرد این هدف در برنامه کار خود قرار داده است.  «اتحاد برای دموکراسی» بر آن است که این شورا به وسیله اعضای خود آن اداره شود و این نهاد تنها به عنوان تسهیل کننده امر در مراحل تشکیل آن فعال خواهد بود.

با امید موفقیت هرچه سریعتر، و تحقق گذار مسالمتآمیز به سوی دموکراسی در ایران از طریق انتخابات آزاد.

هیئت دبیران اتحاد برای دموکراسی

اردیبهشت 1393  مه 2014

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.