علی پورنقوی: من تحول خواه هستم نه اصلاح طلب

ویژه ایران گلوبال
اصلاح طلبی عینی کوشش برای بهینه کردن نظام موجود و من موافق بهینه کردن نظام موجود بمثابه نهایتی که می خواهم، نیستم. به این اعتبار، من تحول خواه هستم
بخش: 
انتشار از: