وزیر امورخارجه فرانسه: انتخابات رژیم بیشتر شبیه دلقک بازی است