سناتور کارل لوین محاصره دریایی را بر علیه ج. ا. مطرح میکند