ملاقات "سناتور جان مکین" و "ابوبکر البغدادی" رھبر داعش