پرسشهای فرید ذکریا وبی پاسخ ماندن سئوالات از سوی حسن روحانی