امیدواری جان کری به توافق هسته‌ای با ایران با وجود شکاف‌های عمیق