رواداری در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران، احد قربانی دهناری

رواداری (تولرانس) در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران
گفتگوی جمال خرم با احد قربانی دهناری پژوهشگر