آنچه مي توانند و آنچه نمي‎‎توانند‎

‎به نظرم به جاي جر و بحث بر سر‏‎ ‎مسائلي که با‏‎ ‎وضعيت موجود جنبه‎ ‎انتزاعي پيدا کرده اند، بهتر است‎ ‎ما از کانديداها‎ ‎بخواهيم که از هم‎ ‎اکنون تيم تکنوکرات مورد نظر خود‎ ‎از جمله معاون‎ ‎اول خود را معرفي‎ ‎کنند تا بر اساس سابقه و ‏توانايي‎ ‎آنها قادر به‎ ‎تصميمگيري بهتري‎ ‎باشيم. ‏‎ ‎ ‎در حقيقت انتخابات 22‏‎ ‎خرداد‎ ‎تنها يک تغيير کابينه است و نه‎ ‎چيزي فراتر از آن و همين‎ ‎ميزان از‎ ‎تغيير نيز حضور ‏در پاي صندوق راي‎ ‎را توجيه مي کند

‎شور انتخاباتي يعني برانگيختن‎ ‎عواطف و احساسات توده مردم به نفع‎ ‎يا‎ ‎زيان يک کانديدا، همان کاري که‏‎ ‎بااستدلال ‏هاي خشک و نسبي گرايي‎ ‎عقلي سازگار نمي افتد و مقدار قابل‏‎ ‎توجهي اغراق و گزافه گويي مي‎ ‎طلبد. ‏‎

‎‎ ‎به هر حال، آدميزادگان‎ ‎موجوداتي عاطفي هم هستند‏‎ ‎و‎ ‎استفاده از عاطفه آنان براي‎ ‎دستيابي به اهداف خوب يا بد،‎ ‎خير‎ ‎ ‎يا شر، مفيد يا مضر همواره مورد‎ ‎نظر سياست پيشه گان تاريخ‎ ‎بوده‎ ‎است. ‏

‎‎ ‎گفته مي شود فاشيسم بر عواطف‎ ‎ودمکراسي‎ ‎بر عقل استوار است، نکته‎ ‎اي قابل تامل اما احيانا نه چندان‎ ‎دقيق،‎ ‎چرا که ‏افلاطون و ارسطو اين‎ ‎دو نابغه يونان باستان در دمکراسي‎ ‎نيز‎ ‎عواطفي را در جريان ديده اند‎ ‎که ما هم امروزه به عيان ‏مي‎ ‎بينيم. ‏‎

‎‎ ‎با اين حال، آدمي ناگزير به‎ ‎انتخاب است، همانطور‎ ‎که ما‎ ‎مجبوريم بين بقاي محمود احمدي‎ ‎نژاد و حمايت از مهدي ‏کروبي و‏‎ ‎مير‎ ‎حسين موسوي و نهايتا از بين اين دو‎ ‎يکي را براي رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎برگزينيم. ‏‎

‎‎ ‎براي ترغيب ديگران به حمايت از‎ ‎کانديداي مورد نظرمان و يا همان‎ ‎ايجاد شور انتخاباتي ظاهرا‏‎ ‎ناگزيريم که استعداد و ‏توانايي‎ ‎هاي او را در عدد بزرگي ضرب کنيم و‎ ‎چيزهاي محيرالعقول به او نسبت‎ ‎دهيم يعني اغراق و گزافه گويي که‏‎‎ ‎ما‎ ‎ايراني ها استعداد درخشاني هم‏‎ ‎در موردش داريم. براي يک‎ ‎فرد عادي شايد اين کار‎ ‎مشکلي نباشد اما براي يک ‏روشنفکر،‎ ‎انديشمند‎ ‎و تحليل گر کار بسيار‎ ‎سختي است. ‏‎

‎‎ ‎ممکن است گفته شود که در‎ ‎اين‎ ‎دور از انتخابات عدم کاريزماي‎ ‎کانديداها و يا برجسته نبودن‎ ‎آنان‎ ‎نوعي اغراق و ‏برانگيختن عواطف را‎ ‎بيشتر ضروري مي سازد، اما به‏‎ ‎گمان‎ ‎من اين خود فرصتي است تا بتوان از‏‎ ‎زير بار اغراق و ‏دامن زدن‎ ‎به‎ ‎هيجانات اجتناب کرد. مي دانيم که از افراد‎ ‎داراي‎ ‎کاريزما انتظارات بزرگي مي رود و‏‎ ‎همين انتظارات، ‏غلو‎ ‎در‎ ‎موردتوانايي هاي آنان رابه‏‎ ‎حاميانشان تحميل مي کند. ‏‎

‎ ‎از يک فرد معمولي بدون کاريزما‎ ‎اما انتظار زيادي نمي رود و‏‎ ‎اين‎ ‎خود به واقع بيني افراد براي‎ ‎انتخاب او و پرهيزشان ‏از‎ ‎گزافه‎ ‎گويي کمک مي کند. ‏

‎‎ ‎به نظر من از نقطه نظر‎ ‎استانداردهاي رهبري در جهان و ا‏‎ ‎جمله جهان سوم، آقاي کروبي و آقاي‎ ‎موسوي، واجد ‏ويژگي هاي خاصي‎ ‎نيستند و افرادي معمولي اند، با‏‎ ‎ادعاهاي معمولي هم وارد صحنه‏‎ ‎انتخابات شده اند و انتظارات‎‎ ‎معمولي‎ ‎هم بايد از آنها‎ ‎داشت. ‏‎

‎‎ ‎مسلما هيچکدام از آنها نه‎ ‎مي‎ ‎توانند سياست هسته اي و خاورميانه‎ ‎اي ايران را تغيير دهند و‎ ‎نه‎ ‎احتمالا مي خواهند. ‏‎

‎آنان نه مي خواهند و نه مي‎ ‎توانند در حيطه اختيارت رهبري‎ ‎وارد شوند و جهت سياسي و امنيتي‎ ‎کشور‎ ‎را تغيير دهند. ‏‎

‎‎ با اين همه، انان مي توانند از‏‎ ‎طريق تشکيل‎ ‎يک دولت تکنوکرات و خوش‎ ‎فکر، ضمن بازسازي ماشين دولتي که‏‎ ‎در ‏حال‎ ‎انهدام است، مشکلات برخي از‏‎ ‎وجوه زندگي روزمره ما را کاهش‏‎ ‎دهند. ‏‎

‎‎ در واقع فقط همين. بنابراين، لازم است ما از‎ ‎هم‎ ‎اکنون سطح انتظارات خود را از دو‎ ‎کانديداي مورد نظرمان واقع‏‎ ‎بينانه‎ ‎کنيم و خواست هايمان از آنان را‎ ‎نيز از همين زاويه‎ ‎مطرح‎ ‎سازيم. ‏‎

‎‎ ‎اينکه کداميک از دو کانديدا‎ ‎اصلاحات‎ ‎بنيادي را به پيش خواهد‎ ‎برد، دمکراسي را حاکم خواهد کرد،‏‎ ‎سياست‎ ‎خارجي را ‏در مسير ديگري‎ ‎خواهد انداخت، به حکم حکومتي تن در‏‎ ‎نخواهد‎ ‎داد، باعرض معذرت از‎ ‎دوستان، تقريبا حرف مفت‎‎ ‎است‎!

‎‎ ‎نه چنين کارهايي از آنان ساخته‏‎ ‎است و نه آنها با چنين هدفي پا به‏‎ ‎صحنه انتخابات گذاشته اند و نه ما‎ ‎مي توانيم چنين ‏انتظاري از آنها‏‎ ‎داشته باشيم. ‏‎

‎‎ ‎به نظرم به جاي جر و بحث بر سر‏‎ ‎مسائلي که با‏‎ ‎وضعيت موجود جنبه‎ ‎انتزاعي پيدا کرده اند، بهتر است‎ ‎ما از کانديداها‎ ‎بخواهيم که از هم‎ ‎اکنون تيم تکنوکرات مورد نظر خود‎ ‎از جمله معاون‎ ‎اول خود را معرفي‎ ‎کنند تا بر اساس سابقه و ‏توانايي‎ ‎آنها قادر به‎ ‎تصميمگيري بهتري‎ ‎باشيم. ‏‎

‎‎ ‎در حقيقت انتخابات 22‏‎ ‎خرداد‎ ‎تنها يک تغيير کابينه است و نه‎ ‎چيزي فراتر از آن و همين‎ ‎ميزان از‎ ‎تغيير نيز حضور ‏در پاي صندوق راي‎ ‎را توجيه مي کند. ‏‎

 

برگرفته از: 
روز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.