کنفرانس کمک رسانی جهت مبارزه با ابولا - گزارش ARD آلمان

https://iranglobal.info/sites/default/files/tv-20150303-1717-3801.webm_.h264.mp4
انتشار از: