تخریب آثار باستانی موزه موصل توسط داعش - گزارش NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/isis.mp4
انتشار از: