عملیات زمینی و هوایی نیجریه و چاد بر علیه بوکوحرام - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_7.mp4
انتشار از: