نیروهای ایرانی برای آزاد سازی تکریت سرنوشت ساز هستند - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/nn_bne_isis_tikrit_150311_1426114047252_316757_156253_97649_528000.mp4.csmil_02.mp4
انتشار از: