حمله انتحاری یک نوجوان استرالیایی - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_15.mp4
انتشار از: