نخست وزیر عراق: آزادسازی تکریت نزدیک است NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/tdy_neely_isis_150313.mp4
انتشار از: