وزیر سوری حاضر به مذاکره با آمریکا درباره داعش - نه اسد NBC

انتشار از: