ارتش یمن فرودگاه عدن را به کنترل خود درآورد - به زبان عربی

https://iranglobal.info/sites/default/files/adan-1903_0.mp4
انتشار از: