فایل صوتی: پوزش حزب کارگران کردستان از مردم آلمان - ARD