اعتراض نامه یِ زندانیانِ سیاسی به دولتِ بریتانیا

اعتراض نامه یِ زندانیانِ سیاسی به دولتِ بریتانیا هرگز از سویِ امضاکنندگان تکذیب نشده، و تکذیبیه هایِ ادعا شده جعلی و بی پایه و منبع می باشند.
این همه درحالی ست که؛ یگانگیِ ملی ایران (ایران؛ یک کشور، یک ملت)، بخش ناپذیریِ حاکمیتِ ملی ایران National Sovereignty، استقلالِ ملیِ ایران و تمامیت ارضیِ ایران، چهارچوبی ست مسلم و پولادین که از پشتیبانیِ قاطع و بی تفسیرِ عالی‌ترین اسنادِ حقوقیِ بین المللی برخوردار است.
 
سینه یِ تاریخ، هدف‌گیریِ جانِ جمعیِ ملتِ ایران را کنشی نوظهور و تلاشی نواورانه نمی‌شناساند. باری، بیگانگیِ این هدف‌گیران با تاریخ، ریشه‌یِ تکرارِ بی‌پایانِ این تلاشِ ورشکسته و هماره بی پیروزی است؛ چراکه این جانِ ملی، مستقل از هر نشیب و فراز زیسته ست و نیز، می‌زید و خواهد زیست. چندی است برخی سازمان‌هایِ رسانه‌ایِ دولتی و به طورِ مشخص، رسانه یِ دولتیِ بی بی سی BBC، در ادامه یِ این کوشش هایِ ناکام، ولی مضرّ، به تلاشی سازمان یافته در جهتِ شکافتنِ تار و پودِ فرشِ هزاررنگِ کهن-کشورِ تک ملیتیِ ایران، از طریقِ تبلیغِ گسترده‌یِ پیش فرض‌هایِ به شدت ضدِّ ایران، تحریفِ تاریخ و نفرت افکنیِ قومی، مشغول‌اند. این همه درحالی است که؛ یگانگیِ ملی ایران (ایران؛ یک کشور، یک ملت)، بخش ناپذیریِ حاکمیتِ ملی ایران National Sovereignty، استقلالِ ملیِ ایران و تمامیت ارضیِ ایران، چهارچوبی است مسلم و پولادین که از پشتیبانیِ قاطع و بی‌تفسیرِ عالی‌ترین اسنادِ حقوقیِ بین المللی برخوردار ست؛ چنان که پایبندی و احترام به تمامیت ارضی و استقلالِ سیاسیِ کشورها در زمره‌یِ اصول سازمانِ ملل متحد در بندِ ۴ از ماده یِ ۲ِ سندِ منشورِ مللِ متحد آمده ست؛ و یا همین سازمان در بندِ ۴ از ماده یِ ۸ ِ سندِ پیوستِ اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر- «اعلامیه یِ مربوط به حقوقِ اشخاصِ متعلق به اقلیت هایِ ملی یا قومی، دینی و زبانی» به صراحت می‌گوید: «هیچ موردی در اعلامیه یِ حاضر نباید چنان تفسیر و تعبیر شود که "فعالیتی" مغایر با "هدف و اصولِ" سازمانِ ملل متحد، از جمله برابریِ حاکمیت، تمامیتِ ارضی و استقلالِ سیاسیِ کشورها را مجاز بداند». با این همه، بنگاهِ سخن پراکنی بریتانیا (British Broadcasting Corporation)، برایِ نمونه، یکی از برنامه‌هایِ بخشِ فارسیِ خود (پرگار) را به میدانی برایِ فعالیتِ تبلیغاتی علیهِ حیات و اصولِ ملی ایران تبدیل کرده ست. چنانکه در این برنامه به تاریخِ ۸/۴/۱۳۹۴ ، افزایشِ تنش‌هایِ هویت‌طلبانه و حقوقِ قومی [که در تغایر ست با منشورِ حقوقِ بشر و پیوست های آن که مدافعِ حقوقِ فرد-فردِ متعلق به گروه‌های قومی است، نه حقوقِ قومی]، در آذربایجان مسلم فرض شد، و چاره‌یِ آن در ایران دوستانه‌ترین! روی‌کرد، «تکه تکه کردنِ حاکمیتِ ملیِ ایران» از راهِ فدرالیزاسیون [اینجا سخن از تقسیمِ حکومت government نیست، که سخن از تکه گیِ حاکمیت sovereignty که اصلِ مشترکِ هر بیست-و-شش کشورِ فدرالِ جهان -با وجودِ همه‌یِ تفاوت هایِ ساختاری و تاریخی شان با همدگر- است]، و یا رسماً جداییِ آذربایجان به خاص، و جداییِ همه یِ اقوامِ ایران به عام، تجویز شد.
 
به همین مناسبت، ما شماری از دربندانِ سیاسی در ایران، خطاب به دولتِ بریتانیا، اعتراضِ شدید خود را به مجموعه اقداماتِ ایران-نابود-خواهانه‌یِ این بانیان، ابراز می نماییم و نسبت به ژرفابخشیِ روزافزونِ بدبینی و بی اعتمادیِ زبانزدِ احادِ ملت ایران به بنیادِ سیاست هایِ این دولت نسبت به خود اکیداً هشدار می دهیم. حافظه یِ تاریخیِ ملتِ ایران روزگاران را نمی فراموشد!
امضا کنندگان به ترتیب حروف :
فرید آزموده
امیر امیر قلی
سهیل بابادی
محمد حسین بروجردی
محمد جراحی
ایرج حاتمی
خالدحردانی
رسول حرداني
شاهرخ زمانی
مهدی شاندیز
سعید شیرزاد
علیرضا فراهانی
صالح کهن دل
پيروز منصوري
ميثاق يزدان نژاد
۱۶ تیر ۱۳۹۴ سیاسی ایران
.............................
منبع: 
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/199393.php
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آرمان چاروستایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز و گرامی تورک اوغلی
ما پایه و اساس بحث مان ، منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر است....از شما و دوستان دیگر این پایه ها را قبول دارند آن وقت می توانیم وارد بحث شویم و با منطق گفتگو نمایم.اگر این اصول و پایه ها مورد قبول شما نیست به هیچ وجه گفتگوی ما به جایی نخواهد رسید.
در مقاله بعدی به شما و دوستان دیگر ثابت خواهم کرد که از نظر بین المللی و حقوقی ، ما درست میگوییم و این بیانیه نیز چیزی جز بندهای منشور ملل متحد و بیانیه حقوق بشر چیزی نگفته است.
ثابت خواهیم کرد که فدرالیسم و ملیت ها نامیدن ، قوم های ایرانی راهی نیست جز برای تجزیه ایران.که عده دانسته و عده ای هم نادانسته و از سر ناآگاهی وارد چنین بازی خطرناکی شده اند..کمی صر داشته باشید تا هفته آینده، خوشحال خواهم شد در مورد اون مقاله نظرتان را بدانم.
با سپاس و مهر فراوان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-ازنظرمن چنین اعلامیه ایی ازلحاظ ارزشگذاری به روش آزادیخواهی هیچ کونه اشکالی ندارد.چون بنظرانسانها وبه تفکرآنان بایداحترام گذاشت .
این اعلامیه دادن ها دریک جمع کوچک ویابزرگ که دارای یک تفکرندامری عادی است.نظرصاحبان این جمع های کوچک خیلی وقت هادرست ترازیک نظر تعدادزیادی ازتئوریسن مدرک داردرمی آمده وعملی گشته است بستگی به ذهنیت طرفداران آنهادرجامعه است که چقدردرست ونادرست راتشخیص میدهند.
اگراول انقلاب رانگاه کنیم می بینیم که تفکرخمینی خیلی مقبول ترازبزرگترین تئورسین های تحصیل کرده مثل سران حزب توده وجبهه ملی.فداییان ومجاهدان وگروه وافرادمنفردسیاسی ازآب درآمد.
آیااین که مردم ازخمینی حمایت کردندوهنوزهم هزاران نفردنبال آن تفکربه خیابانهامی آینددرست است؟
اینجادرستی ویانادرستی این نوع نگرش هاست. سایت وکسی مثل چاروستایی که آن رادامن میزنندآیادرست است؟آیاکسانی که دم ازآزادیخواهی میزنند
تصویر آرمان چاروستایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
https://www.youtube.com/watch?v=IgOG7yC3ZUc&feature=youtu.be
سندِ صوتی و رسواییِ تجزیه طلبان: اعتراض نامه یِ زندانیان سیاسی به دولتِ بریتانیا را ما امضا کرده ایم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نتیجه:
1- امضاها جعلی نیست و آقایان در اوین بدور از چشم پاسداران با نصب بشقاب ماهواره ای 120 سانتی متری بی بی سی فارسی را مرتب تماشا میکنند و کاملن از محتوای مناظره آگاهند!!!
2-امضاها جعلی نیست و آقایان مدافع دموکراسی, آزادی از نوع رضاخانی یا خمینی به شرطی که خودشان در راس باشند را خواهانند.
3- امضاها جعلیست که خوب هر لحظه 2500 سال تاریخ جعل شده چندتا امضا و یک بیانیه هم روش!!!! بعلاوه ترک عادت موجب کسالت می شود!!!! ضرب المثل هم از آن خودشان است!!!
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ع.ب.تورک اوغلی، محض اطلاع شما از احساس مسولیت من که فعلا تا پایان روز دوشنبه آینده مسول محترم کامنتها هستم، من به جناب گوگل مراجعه کردم و او هم مرا به سایت فخیمه گوناز تی وی ارجاع داد.
این سایت فخیمه برای اثبات خبر خود مبنی بر انتشار تکذیبیه ها 2 لینک گذاشته است که یکی از آنها به وبلاگ «کمیته حمایت از شاهرخ زمانی" است که به من گفت: «متأسفیم، صفحه موردنظر شما در این وبلاگ وجود ندارد.» و لینک دیگر هم به یک صفحه از سایت فخیمه گوناز تی وی است که باز نمی شود و گویا یک صفحه ویروسی است.
البته از آنجایی که من مسول تر از آنچیزی که فکر می کنید هستم، فورا به مسول فنی محترم ایران گلوبال اطلاع دارم. آن ناقلا هم نمی دانم چکار کرد که دو دقیقه بعد آن صفحه را برایم باز کرد و فرستاد. و من هم که خیلی احساس مسولیت می کنم، آن را خواندم و دیدم که سایت فخیمه گوناز تی وی یک ادعانامه از جانب خوش چاپ کرده
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ع.ب.تورک اوغلی،
1- مثل اینکه شما دیواری کوتاه تر از دیوار مسول کامنتها پیدا نکرده اید. انتشار یک نامه اعتراضیه چه ربطی به مسول کامنتها دارد؟ مگر مسول کامنتها این نامه اعتراضیه را منتشر کرده که مسول آن باشد؟
2- شما یک لطفی در حق ما بکنید و ما را از این اتهام کنار بگذارید. برای این کار لطفا نامه تکذیبیه را برای ما بفرستید. من به شما قول می دهم اگر کیانوش توکلی آن را منتشر نکند، خودم آن را منتشر می کنم و کیانوش توکلی را برای همیشه از ایران گلوبال سانسور می کنم. بیشتر از این می خواهید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-مسئول محترم کامنت وجناب آقای آرمان چاروستایی .شمامسئولیددربرابراین نامه که آنراچاپ کرده اید.
خوانندگان این سایت محترم راکه بایک تفکرغیرآزاداندیشی تغذیه فکری می نمایید.نامه تکذیبه رانیزچاپ کنید.وامضاء کنندگان درنامه خودنامه چاپ شده بنام را کارسپاه پاسداران وبرای تفرقه در درون زندانیان سیاسی دانسته وآنرامحکوم کرده اند.
شماسعی نکنیدآتش این تفرقه راشعله ورنمایید.بنظراین حقیراگرچنانچه وحتی اگراین نامه درست باشدوظیفه انسانی وآزادیخواهی ورعایت حقوق بشرواحترام به منشورحقوق بشربااشاعه این گونه تفکرغلط منافات داشته وشمالازم بودازیک تفکرغلط پیروی نمی کردید.مگراینکه خوددچارآن تفکرغلط شده باشید.درضمن اگراین نامه درست بوده باشدکه نیست آقای امراللهی زندانی سیاسی دیگرنامه ایی به آقای شاهرخ زمانی نوشته آنرانیزچاپ بفرمایید.