وعده پنج میلیون شغل در 3 ماه / شعاری از جنس وهم

آمار دروغ
نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس اظهار گفت: طی سال جاری در پروژه های عمرانی با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و دولت بودجه کافی رابرای بخش های عمرانی نپرداخته است لذا بعید به نظر میرسد به دلیل مشکل بودجه، دولت بتواند وعده کاهش نرخ بیکاری را تا پایان سال جاری محقق کند.
وی افزود: ازآنجاییکه زمینه و زیرساخت های لازم برای تحقق کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود ندارد دولت نمی تواند به تحقق شعاراجرایی کردن ۵/۲ میلیون شغل در کشور جامه عمل بپوشاند.

عضو کمیسیون عمران درمجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار وزیرکاردرخصوص کاهش نرخ بیکاری تا پایان سال جاری گفت: ازآنجاییکه زیرساخت های لازم برای تحقق کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود ندارد دولت نمی تواند در وقت مقرر به شعار تک رقمی کردن نرخ بیکاری کشور جامه عمل بپوشاند.

محمد علی رضایی درگفت وگو با خبرنگار مجلس با اشاره به وعده وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص کاهش نرخ بیکاری وتک رقمی شدن آن تا پایان سال جاری افزود: تک رقمی شدن نرخ بیکاری در فرصت اعلام شده و تا پایان سال جاری غیرممکن و نیازمند زمان بیشتری است . وی  اجرای این وعده در ۳ ماه باقیمانده امری محال وغیر قابل اجرا است.

نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس اظهار گفت: طی سال جاری در پروژه های عمرانی با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و دولت بودجه کافی رابرای بخش های عمرانی نپرداخته است لذا بعید به نظر میرسد به دلیل مشکل بودجه، دولت بتواند وعده کاهش نرخ بیکاری را تا پایان سال جاری محقق کند.

وی افزود: ازآنجاییکه زمینه و زیرساخت های لازم برای تحقق کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود ندارد دولت نمی تواند به تحقق شعاراجرایی کردن ۵/۲ میلیون شغل در کشور جامه عمل بپوشاند.

عضو کمیسیون عمران درمجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در صورت اجرایی نشدن وعده شیخ الاسلامی (وزیرکار واموراجتماعی )دررابطه با تک رقمی شدن نرخ بیکاری تاپایان سال تاکید کرد: مجلس باید تا پایان زمان وعده داده شده ازسوی دولت صبرکند و تا زمانی که این مدت به پایان نرسد نمی تواند نسبت به عملکرد دولت موضع گیری کند.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.