تَرکتازى است، نه تُرکتازى

در زبان و فرهنگ فارسي کلمه‌اي به شکل "تُرکتازي" با ضمه ت [ تُ ] وجود دارد. فرم اوليه اين کلمه، "تَرکتازي" با فتحه ت [ تَ ] بود. کلمه ترکي "تَرک" در اين ترکيب به معني سريع و شتابان مي‌باشد. فرم معاصر تُرکتازي داراي معني منفي و تحقيرآميز است و مانند عبارت "اين ره که تو مي‌روي به ترکستان است" و ... مصداق ادبيات نفرت و يک تعبير نژادپرستانه بر عليه خلق ترک و هويت ترکي ترکان ساکن در ايران و کشورهاي منطقه بشمار مي‌رود.

 

مئهران باهارلي

http://sozumuz1.blogspot.com/

در زبان و فرهنگ فارسي کلمه‌اي به شکل "تُرکتازي" با ضمه ت [ تُ ] وجود دارد. فرم اوليه اين کلمه، "تَرکتازي" با فتحه ت [ تَ ] بود. کلمه ترکي "تَرک" در اين ترکيب به معني سريع و شتابان مي‌باشد. فرم معاصر تُرکتازي داراي معني منفي و تحقيرآميز است و مانند عبارت "اين ره که تو مي‌روي به ترکستان است" و ... مصداق ادبيات نفرت و يک تعبير نژادپرستانه بر عليه خلق ترک و هويت ترکي ترکان ساکن در ايران و کشورهاي منطقه بشمار مي‌رود.

کلمه ترکتازي در طول زمان چهار مرحله تطور را سپري کرده است:

١-مرحله اول، مرحله تشکل اين ترکيب به صورت تَرک تازي (با فتحه) به معني تاختن ناگهاني و بسيار سريع است. در اينجا تَرک يک کلمه ترکي به معني سرعت و شتاب است.
٢-مرحله دوم، مرحله جايگزيني کلمه تَرک با فتحه [ تَ ] با تُرک با ضمه [ تُ ]، تبديل تَرکتازي به تُرکتازي و ربط دادن فرم جديد به جنگجويان و سپاهيان ترک با معني مثبت، اغلب توسط مولفين و شعراي ترک است.
٣-مرحله سوم، مرحله بار کردن معني منفي به کلمه تُرکتازي، اغلب توسط مولفين تاجيک –فارس و از شبه قاره هند است.
٤-مرحله چهارم، دوره کاربرد عبارت تُرکتازي با سائقه‌هاي نژادپرستي و ترکي‌هراسي، به صورت يک ناسزاي تحقيرآميز و توهين کننده بر عليه هويت ترکي و ملت ترک توسط مولفين، نخبگان، قوميتگرايان، پان ايرانيستها، مقامات دولتي، ... فارس است.

مرحله اول: تَرک تازي

فرم اوليه تَرکتازي مرکب از کلمه تَرک با فتحه [ تَ ] ترکي به علاوه کلمه تازي فارسي، جمعا به معني تاختن به سرعت است.

الف-بن تَرک در زبان ترکي به معني سريع، با شتاب، به سرعت، چابک، زود، فورا، ... است. از کلمه تَرک فعلهاي ترکيبي بيشماري در زبان و لهجه‌هاي ترکي از دوره باستان تا به امروز موجودند. از جمله ترک قيلماق (عجله کردن، به سرعت انجام دادن)، ترک گلمه‌ک (به سرعت آمدن)، ترک قاچماق (سريعا ناپديد شدن)، ترک بيتيرمه‌ک، ترک اؤلمه‌ک. از همين ريشه تَرک چاپماق به معني تاختن بسيار سريع است. احتمالا ترکيب تَرکتازي اوليه در زبان دري-فارسي، ترجمه مستقيم همين فعل ترکي (تَرک چاپماق) است. از مشتقات ريشه تَرک در زبان ترکي نمونه‌هاي زيراند (همه با فتحه ت): ترکله‌مه‌ک (عجله کردن، شتاب کردن، سرعت گرفتن)، ترکين (-ن در اينجا قيد زمان است. به معني چابک، بسيار سريع، سريعا، خيلي زود، با عجله، فورا، به چابکي)، ترکجه، ترکلي (در حال عجله، شتابان)، ترک‌گينه (بسيار سريع، در يک لحظه، دفعتا)، ترکين گلمه‌ک، ترک اؤيون گلمه‌ک (در زمان بسيار کمي آمدن)،... (يک ديدگاه نه چندان مقبول بخش دوم اين کلمه را با کلمه ترکي تز (تيز، تئز) به معني بسيار زود و شتابان، به سرعت و سريعا ربط مي‌دهد. بنا به اين نگرش، فرم اوليه اين ترکيب ترکتز (تَرک تَز) مرکب از دو کلمه ترکي تَرک و تَز بوده، جمعا به معني بسيار سريع و فوري است. ترکيب تئزله‌مه‌ک (سرعت گرفتن، شتافتن، عجله کردن) هم‌قالب و هم‌معني با تَرکله‌مه‌ک از همين ريشه است. از سوي ديگر شماري از ترکي‌شناسان خود کلمه ترکي تز را با کلمه تَرک هم ريشه مي‌دانند (بنا به پديده روتاسيسم-زوتاسيسم،Zetasizm / rotasizm و يا تبديل حروف ر و ز در کلمات ترکي به يکديگر؛ مانند گؤر-گؤز، اوغوز-اوقور، ...)

ب-در زبان فارسي ترکيبات مرکب از يک کلمه ترکي به علاوه يک کلمه فارسي با ياي اسم مصدري مانند تَرک تازي معمول است (قالي بافي، پرچمداري، کليم دوزي، جارزني، چاخان بازي، جلوگيري، يونجه زني، آش پزي، قپان داري، باسمه زني، آجيل خوري، توپ بازي، ...)

د-در اين مرحله تَرکتازي به صورت تاخت آوردن به شتاب و تعجیل و بی‌خبر و ناگاه؛ حمله و هجوم و جولان ناگهانی کردن و غيره معني شده‌ است. اين معاني تماما همخوان با معاني کلمه تَرک در زبان ترکي مي‌باشند.

ر-در متون دري اين دوره (سنائي، سوزني، انوري، ...) کلمه ترکتازي را، بدون ايجاد اختلال در معني، مي‌توان با فتحه و به صورت تَرکتازي خواند.

مرحله دوم: تُرک تازي سپاهيان ترک

در اين مرحله کلمه تَرک ترکي به معني سريع جاي خود را به کلمه تُرک به معني نام قوم مشهور داده است.

الف-به نظر مي‌رسد خود مولفين و شعراي ترک مانند خاقاني (فوت ١١٩٠)، مولوي (فوت ١٢٧٣) و بويژه نظامي (فوت ١٢٠٩) در اين جايگزيني نقش تعيين کننده‌اي داشتند:

ز هندو جستن آن ترکتازش / همه ترکان شده هندوی نازش (نظامي).
دل ترکتازان درآ ن دار و گیر / برآورد از نای ترکی نفیر (نظامي). 
ترکانه بتاز وقت تنگست / کان ترک ختا به خرگه آمد (مولوی)

ب- نحوه کاربرد کلمه تازي در دو بيت زير از سوي نظامي بسيار روشنگر و مويد نظر ما مبني بر اينکه فرم اوليه ترک در ترکيب ترکتاز، نه تُرک بلکه تَرک است مي‌باشد. در اين ابيات نظامي در رابطه با کلمه تازي ترکيب ترکتازي -که همه مي‌دانند تاختن فارسي است- و بنا صنايع شعري از جمله جناس تام (دو کلمه از نظر ظاهر کاملا يکسان، اما با معنيهاي متفاوت) کلمه تازي به معني قوم عرب را بکار برده است:

موی به مویت ز حبش تا طراز / تازی و ترک آمده در ترکتاز؛ 
می‌کرد بوقت غمزه بازی / بر تازی و ترک، ترکتازی (نظامي).

وي کلمه تُرک در اين ابيات را نيز بنا به صنايع شعري و از جمله جناس ناقص حرکتي (تَرک و تُرک در يک حرکت تفاوت دارند) آورده است. به عبارت ديگر همانگونه که در ابيات فوق کاربرد تازي به معني عرب، دليل آن نيست که کلمه تازي اصلي در ترکيب ترکتازي نيز داراي همان معني است (مي‌دانيم که اين تازي به معني تاختن است)؛ کاربرد تُرک در اين ابيات به معني قوم ترک نيز دليل آن نيست که کلمه تَرک اصلي در ترکيب ترکتازي داراي همان معني است (مي‌دانيم که به معني سريع است).

ج-در کاربرد مولفين و شعراي ترک در اين دوره، فرم جديد تُرکتازي طبيعتا داراي بار و معني منفي نيست، بلکه معنا و کاربرد مثبتي دارد و به معني تاختن و انجام دادن يک عمل به بهترين وجه ممکنه، به زيبائي تمام و بسيار موثر است:

گرد راهش به ترکتاز سپهر/ تاج زرین نهاد بر سر مهر (نظامی)؛ 
هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند / رهی که آن به سوی تست ترکتاز کن (مولوي)؛

د- در فرهنگها و اشعار و تاليفات اين مرحله، مراد از بخش تُرک در فرم جديد تُرکتاز، عمدتا سپاهيان و لشکريان ترک که معروف و مشهور به چالاکي، چابکي، تيزي، تندي، فرزي، جلادت و چستي بودند است:

سپهدار غمش در سینه‌ام زان ترکتاز آرد/ که تسخیر بلاد، آیین بود لشکرپناهان را (طالب آملی)؛ 
عشق چون ترکتاز بردارد/ نی سوارند، آسمان فرسان (ملا سالک قزوینی)

مرحله سوم: تُرکتازي غارتگران ترک

الف-در طي اين دوره طولاني که مصادف است با حاکميت هزار و چندين صدساله ترکان بر بخش اعظم آسيا، شبه قاره هند، خاورميانه و اروپاي شرقي، به تکواژه تُرکتازي کم کم باري منفي داده شد.

ب-مولفين و شعرائي که ترکيب جديد تُرکتازي با معني منفي را و بر خلاف شان نزول آن صريحا به قوم ترک ارتباط دادند، اغلب مولفين و شعراي فارس-تاجيک و بويژه منتسب به شبه قاره هند بودند. به عنوان نمونه مولفين غیاث اللغات و فرهنگ رشیدی، دو فرهنگ فارسی که ترکتازي به معني منفي را صراحتا به ترکها ربط داده و به صورت "مثل تاختن ترکان" معني کرده‌اند، به ترتيب محمد غیاث‌الدین بن جلال‌الدین رامپوری (١٨٢٦ ميلادي) و ملا عبد الرشید بن عبد الغفور حسینی مدنی تتوی سندي (١٦٥٣ ميلادي) هر دو از مردم و بلاد هند هستند.

مرحله چهارم: ادبيات نفرت

مرحله چهارم، دوره کاربرد "ترکتازي"با سائقه‌هاي نژادپرستانه در زبان فارسي است.

الف-در قرون نوزده و بيست، نژادپرستي آريائي، پارسي‌گري توسعه‌طللبانه و ترکي‌هراسي - ترکي‌ستيزي –تركي‌زدائي به عنوان مولفه‌هاي بنيادين در تعريف هويت قومي فارسي، که قوميتگرايان فارس آنرا هويت ملي ايراني مي‌خوانند، بکار گرفته شدند. افزون بر آن با جنبش مشروطيت پست نماياندن، تحقير، مسخره نمودن و توهين به هويت تركي، زبان تركي، تاريخ و فرهنگ و انسان ترک، به سياست نهادينه و رسمي دولت ايران تبديل گرديد. کاربرد و شيوع تعبيراتي مانند "ترکتازي"، "اين ره که تو مي‌روي به ترکستان است"، "ترک خر"، ... در زبان فارسي؛ پديده توهينهاي ادواري به تركها در نشريات و رسانه‌هاي دولتي و فارسي؛ تحقير و پست و وحشي نماياندن ترکها در کتب درسي فارسي؛ جوكهاي تركي؛ مسخره کردن لهجه ترکها و ... از دوره مشروطيت تا به امروز، همه مي‌بايست در متن اين زمينه نژادپرستانه و به عنوان بخشي از ادبيات نفرت (ethnophaulisms) بر عليه خلق ترک - که هدف از آن ايجاد از خود بيگانگي فرهنگي و نفرت از خود در ميان ملت ترك ساكن در ايران، منفعل نمودن، به تسليم واداشتن و نتيجتا تسهيل پروژه فارسسازي (فارسيفيكاسيون) وي است- بررسي گردد.

ب-در حال حاضر کاربرد تُرکتازي و ديگر تعبيرات ضد ترک و ادبيات نفرت بر عليه ترکها در زبان فارسي امري روزمره، عمومي، سيستماتيك، مستمر و علني با پشتوانه دولتي است و علاوه بر رسانههاي دولتي و ادبا و فرهنگ‌نويسان، در ميان تمام اقشار و لايه‌هاي جامعه فارس، از جمله سياسيون اسلاميست و کمونيست و خود-آريانژاد-انگار و البته ترکهاي آسيميله شده ديده مي‌شود.

ج- گروهي کلمه فارسي تازي در ترکيب ترکتازي را قوم عرب معني کرده‌اند. همانگونه که قبلا گفته شد، نظامي قرنها قبل، ترکيب تَرکتازي را، به معني مثبت، حمل بر دو قوم تُرک و عرب کرده است:

می‌کرد بوقت غمزه سازی / بر تازی و ترک ترکتازی (نظامي): 
از حمله تو لشکر تازی و ملک ترک / آشفته و خراب ز یک ترکتاز باد (قاآنی)

حتي برخي از آنها ترکيب ترکتازي را، در معني منفي، همزمان بر عليه ترکها و اعراب بکار مي‌برند:

فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد / در ایران خوان یغما دید و ترکتازی کرد (شهريار) 
نام ایران رفته بود از یاد تا تازی و ترک / ترکتازی را برون راندند لاشه از کمین (بهار).

د-استفاده از تعبير ترکتازي در زبان فارسي توهين، بي‌احترامي و ناسزاگوئي آشکار به تك تك افراد ترك در ايران؛ رفتاري نژادپرستانه، مصداق ادبيات نفرت و در کشوري که ترکها اکثريت نسبي جمعيتي آن و کشورهاي تورکيک تنها همسايگان مدني آن را تشکيل مي‌دهند، عملي به غايت خيره‌سرانه و تحريک‌آميز است.

منابع:
Sir Gerard Clauson: An Etymological Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century Turkish.
http://turuz.com/…/an-etymological-dictionary-of-pre-thirte…
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy , Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (2 Cilt Takım), Türk Dil Kurumu Yayınları
Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2
https://docs.google.com/…/d/0B2IvxQOQBnA6aUtiOVJhdENMM…/edit
لغتنامه دهخدا: ماده‌هاي ترکتازي، ترکتاز، ترکتازه، ...
گنجور، آثار سخنسرايان پارسي‌گو
http://ganjoor.net/
Hüseyin Yıldız, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Zetasizm/Rotasizm Meselesinin İzleri
http://turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33961

برگرفته از: 
email
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در سروده های اکثرشعرای فارسی گوی کلمه "تُرک " و " تُرکتازی " در دو معنای واقعی و مجازی مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در معنای واقعی " ترک " و " ترکان " اشاره به مردمانی است که در طول تاریخ امپراتوریهای بزرگی را آفریده و به شمشیر اسلام مشهور شده اند ، آنها در مقابله با دشمن ترسی به خود راه نداده و در بیشتر جنگها پیروز میدان بوده اند ، ترکان مردمانی سفید چهره و زیبا روی بوده و محل سکونتشان از ختا و ختن ( آسیای میانه ) گرفته تا خراسان ( افغانستان) ، فارس و عراق عجم ( ایران ) ، آذربایجان ، عراق عرب ، شام و روم ( سوریه و ترکیه ) ادامه داشته است . در این سروده ها واژه " تُرکتازی " هم در معنای واقعی اشاره به ترکانی است که با تاخت تیزپایانه، زیرکانه و فاتحانه دشمن را مغلوب خود ساخته اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکتازي منظور حمله مغول به ايران آن زمان است . ربطي به ترکان امروز و و يا تازيان ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدی چرا به جای ادامۀ روش غلطی که به وضع کنونی منجر شده است، طرز فکرتان را عوض نمی کنید؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر یادتان باشد به زور و سلاح وزارت کشور هیکل فردوسی شاعر دری زبان به میدان سلماس گذاشته شد و از آن روز به بعد فعالیت شخصیتهای ملی در سلماس چندین برابر شده و برای نمونه کلاس‌های دده قورقود شناسی هر هفته در روزهای سه شنبه در دفتر خانه فرهنگ آزربایجان در شهرستان سلماس برگزار خواهد شد.

تدریس دده قورقود شناسی و دده قورقودخوانی در این جلسات بر عهده آقای حسین پناهی خواهد بود که مطالعات گسترده‌ای بر روی اثر دده قورقود داشته است.

کتاب دده قورقود جایگاه ویژه‌ای در به تصویر کشیدن ارزشهای اجتماعی و باورهای ملت تورک دارد و این اثر ارزشمند که یکی از اسناد هویتی تورکان آزربایجان است، تنها به‌عنوان یک کتاب داستانهای اسطوره‌ای قلمداد نمیگردد.

خانه فرهنگ آزربایجان در شهرستان سلماس پیش از این نیز اقدامات قابل تحسینی داشته است که از میان آنان میتوان به برگزاری روز جهانی کودک، تئاتر تورکی و موسیقی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرخپوست های آمریکا "ترک بودند"
:)))))))))))))))
ببخشید
تاریخ "هفت هزارساله ی ترکیه ی امروز"
:)))))))))))))
آی دارم میمیرم
و چندروز دیگه!
خاتم النبی هم تورک بود!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگرترکان روم شرقی را تسخیرکردند، آیا دولت روم شرقی ازدست چه کسانی آنجا را گرفته و تسخیر کرده بود؟ شاید فکرمیکنی روم شرقیها ازآسمان به آنجا افتاده بودند؟ تقریبا دویست سال پیش اروپائیان مهاجربخش بزرگ وحاصل خیز، ایالت متحده آمریکای امروزی را، بزور جنگ و خونریزی و تاخت و تاز از دست مردم بومی آنجا، یعنی از دست سرخ پوستها گرفتند، و آنها را به حاشیه راندند، و بیش از سی میلیون مردم بومی را قتل عام کردند. و اغلب آن سرخ پوست ها نیز ترک تبارند. اگر منطق ات این است، نه تنها دولت آمریکا، حتا باید دولت کانادا، و دولت استرالیا آن سرزمینها را خالی کنند، و به دست صاحبان اصلی آن یعنی بمردمان بومی آنجا به" آبروجینی ها" و به "سرخ پوستان" تحویل دهند. و کرد و فارس نیز برگردند، به سرزمین اجدادی خود به دامنه کوههای پامیرافغانستان. درضمن ترکان نزدیک هفت هزار سال است که در منطقه قفقاز و ترکیه امروزی ساکن اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برادر عزیز دل چرا ناداحت میشوی . ایا ترکان عثمانی را مردم بالگان دعوت کردند؟ این اسلامبول همان پایتخت روم شرقی با چه روشی تسخیر شد؟ ترکیه کنونی و اسلامبول اساسن سرزمین ترکان نیستند بلکه تصرف شده اند. در زمانهای قدیم با اسب حمله میکردند و واژه تاختن به اسب مربوط میشود ونه به ترک. اگر بگویند ترک تاخت خطاست .باچه تاخت ؟ با اسب . البته میتوان گفت ترکان به ایران حمله کردند و عثمانها به بالگان حمله کردند و تا د روازه وین پیش رفتند و تاختن و حمله در حقیقت یکی است.
اما اکنون ترکان نیز به تانک و توپ و هواپیما مجهز شده اند و نمیتوان گفت اردوکان به کردستان و یا سوریه و ترک تازی کردند بلکه تانک جای اسب را گرفته و تاختن جای خود را به حمله نظامی داده است.
اما پرسش این است که تسلط ترکان بریونان و بالکان چه پیامدهائی داشته است ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«مئهران بهارلی» یا «مهران بهاری» کیست؟ فقط کافیست که به چند مقاله در همین سایت ایرانگلوبال مراجعه کنیم:
http://www.iranglobal.info/node/31918

http://www.iranglobal.info/node/5019

http://www.iranglobal.info/node/4986

http://www.iranglobal.info/node/5754

http://iranglobal.info/node/11206

http://iranglobal.info/node/15641

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شعر شهریار را وقتی سانسور می کند ارزش بقیه مطلب هم مشخص میشود

فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد .... در ایران خوان یغما دید و تازی تُرکتازی کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواستم به موردی اشاره کنم که جدا از موضوع این بحث نیست، همه میدانیم که موسیقی‌ جامعه جماعت شاهنامه خوان، شاد نیست، رقص جامعه جماعت شاهنامه خوان که چه عرض کنم از هیچ اصلوب و ریتمی پیروی نمیکند، این در حالی‌ است که موسیقی‌ و هنر رقص دنیایی ترک مخصوصا ترکان آزربایجان بسیار غنی و شاد است، همین جذابیت رقص و موسیقی‌ دنیایی ترک، میلیون‌ها تماشاگر فارس را جذب می‌‌کند، پیشنهاد می‌کنم کانالی فقط مختص رقص و آواز ترکان آزربایجانی ایجاد شود اسم این کانال "" ترک ناز "" turknaz "" نام گذاری شود. به تدریج تبلیغات منفی‌ ۸۰ سال سیستم جامعه جماعت شاهنامه خوان از ذهن‌ها زدوده خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا وقتی که امثال این دیرنج مین ائللی و مئهران باهارلی به کشور بزرگ ایران فارسستان بگویند ویا جغرافیای موسوم به ایران بگویند وبه هم میهنان شریف ما توهین کنند همان به کار بردن کلمه ترکتازی واین ره که میروی به ترکستان است ادامه خواهد داشت باید بدانید که کلوخ انداز را پاسخ سنگ است، بعد اصولا ما در ایران ترک نداریم آذری داریم که قومی ایرانی هستند آذری های شریف ما زبانشان ترکی شده است البته ما با ملل ونژاد ترک هیچ مشکلی نداریم مشکل ما با پانترکهای تجزیه طلب فاشیست وشوونیست است که متاسفانه این عده معدود در طول این 37 سال وبی لیاقتی رژیم اسلامی ومحصول رژیم اسلامی هستند. آن چیزی که مشخص است اینست که خلق قهرمان ایران گرگهای خاکستری فاشیست را میگیرد .... پاینده باد ایران زنده باد خلق ایران باتمام قومیتهایش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خود شما با این بحث های قلابی و بی اساس به ترک ستیزی دامن می زنید.انگار بعضی از هموطنان ترک ما خودآزار هستند. حالا وقت این جور نظریه پردازی هاست؟ اصطلاح ترکتازی در ادبیات فارسی وجود دارد. خوب که چی؟ برای اینکه ترک ها- البته نه شماها- تاخت و تاز می کردند برای تاراج و چپاول و یغما (هرسه این واژه ها ترکی است) این رسم آنان بوده. چنان که پارسیان قدیم نیز به یونان و روم می تاختند. یونانیان نیز به مقدونیه و آسیای صغیر می تاختند. شما اصلاً دچار پارانویا شده اید. ول کنید بابا! این همه مسائل جدی هست در آن مملکت، بچسبید به آن ها! می بیننید که اصطلاح ترکتازی را شاعران پارسی گوی ترک هم به کار برده اند. این چیزهایی که شما در ذهن خود آفریده اید و به هزار سال پیش فرا می افکنید چه دردی از دردهای امروز شما دوا می کند؟ بس کنید!