مقالات تحلیلی و علمی

مردم ایران از توان مدنی بالا و نسبتا خوبی برای ارائە وجود خود برخوردارند، و حضور در خیابان بشکل مسالمت آمیز می تواند بخشی از این توان و ظرفیت باشد. جذب طبقات و لایەهای بیشتری از مردم بە صفوف اعتراضات، در گستردەترین وجوە خود تنها از همین طریق ممکن است.
خبر اعلام شده و رسمی این است که نهاد نسبتا تازه تاسیس “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا”، که تحت ریاست مشترک سران سه قوه با اختیارات وسیع حکومتی در حوزه اقتصاد، از سوی خامنه‌ای تاسیس شده، تصمیم به
دستآویزی به نامِ "اوامرِ ملوکانه"
آقای قدر که از بدو ورودش به لبنان، نگاه خصمانه‌اش را نسبت به من آشکار ساخته بود، چنانکه رفت، بعد از دو ماه و اندی هم که مرا به حضور پذیرفت و قرار شد با هم همکاری کنیم، نظرش نسبت به من تغییر نکرده بود.با هم رفت و آمد و گفت¬وگومی¬کردیم، امّا احساس من این بود که او فقط می¬خواهد مرا با برنامه‌هایش که به تنهائی قادر به انجام آن¬ها نبود،همراه کند. به خصوص آن قسمتی که مربوط به موضوع آقای صدر بود که من رابط او با سازمان بودم.
در عرض سه روز گذشته جنگی نابرابر بین ملت ء به پا خاسته ایران و رژیم تا به دندان مسلح جمهوری اسلامی در جریان است. تا به اکنون دهها شهید و تعداد بیشمار و نامعلومی زخمی و زندانی حاصل این جنگ نابرابر است. جمهوری اسلامی ماهیت ضد مردمی و دریده خویی خود را بصورت عریان به نمایش گذاشته تا قیام مردم را با بیرحمی تمام در نطفه خفه کند. مبارزان حاضر در صحنه از تک تک ما ایرانیان در داخل و خارج کشور انتظار دارند که در چنین شرایطی سکوت را بنا به هر دلیلی جایز ندانسته و همانند یک مدافع آزادی از سربازان خط مقدم
این نوشتار بر آن است تا تصویری شفاف از روابط واقعی قدرت و جامعه در جامعه کنونی ترکیه و روابط بین اللملی آن با زبانی سادە ارایه دهد و تفاوتها و شباهتهای اردوغان و ترکهای حامی او را با الگوی آلمان هیتلری و تجربیات مشابه مورد واکاوی قرار دهد. انگیزە این نوشتار نە دفاع از یک جریان خاص و متقابلا جریان دیگری را مورد حملە قرار دادن، بلکە صرفا روشنگری و برجستە کردن اتفاقات خطر ناکی است کە در ترکیە تحت حاکمیت اردوغان بە وقوع می پیوندد.


هموطنان داخل کشور، بعنوان یک ایرانی از مبارزات حق طلبانه تان در این آبان ۹۸ پشتیبانی می کنم

هموطنان، ای رنج کشیدگان از جور و ستم حاکمان اسلامی، ای زخم خوردگان از بارگاه زر و زور و تزویر، بعنوان یک ایرانی دور از وطن به شمایی که در خط مقدم مبارزه علیه این نظام فاسد سرکوبگر، رزم مشترک تان را برای آزادی و آزاد ساختن ایران به نمایش درآوردید، درود می فرستم.
روحانی، از مکارترین پایوران این نظام است و متکی بر تجربه اندوخته‌ خویش در کوره سه دهه کار امنیتی کلان و نیز کارکشتگی‌‌ها در عرصه دیپلماسی حکومت مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی، آدم کاربلدی در پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی است
چکیده آن که پژوهش‌گران از یک‌سو ساختار سیاسی اسپانیا را نوعی فدرالیسم ناقص می‌نامند و از سوی دیگر بر این باورند که ساختار دولت در این کشور بسیار تمرکززدا است. به همین دلیل نیز اسپانیا در تازه‌ترین شاخص کشورهای دمکراتیک سال ۲۰۱۸ در رده ۱۹ قرار دارد.
در طول همه تاریخ در این جهان بی انتها، و در جریان زندگی بشر از آغاز آن تا به امروز در دنیای کنونی، رویدادهای خوب و بد بی شماری وجود داشته و دارند؛ که در همه گیتی رخ داده و می دهند. تعدادی شان اتفاقات ناشی از بازتاب پدیده های طبیعی در کل هستی در این گیتی بزرگ می باشند. اما بخش عظیمی از آنها، در اثر خصلت های گاه خوب و مثبت، و زمانی هم بد و منفی ساکنان این کره خاکی به وجود آورده و می آورند. که چهره ی هستی و نوع کنش ها و نگرش های آدمیان در چرخه ی این روزگار آکنده از حادثه را، به دست تغییراتی ناهمگون