مقالات تحلیلی و علمی

و راه برون رفت ازآن
باوجود ظاهر آن واز جهت نظری که قانون اساسی تمامی قدرت را به ولی فقیه اختصاص داده است، از ابتدای انقلاب، حاکمیت جدید به صورت نوعی ملوک الطوایفی شکل گرفت. ازهمان ابتدا، ثروت های واقعی و موجود درکشورو داشته های عوامل رژیم سابق توسط فتاوی خمینی تحت نظر و مدیریت روحانیان درآمد. خمینی پول و ثروت ایران را یکجا در اختیار گرفت اما مدیریت بانک ها و دیگرمراکز ورشکسته و مسئله دار را به دیگران سپرد.
این روز ها در بورس ایران چه میگذرد و نقاط ضعف و قوت این بازار در این روز ها چیست ؟