جهان

مانند بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاست خارجی، در هفته‌های اخیر نتایج احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سیاست‌های مورد انتظار جو بایدن، رئیس جمهور منتخب، محور اصلی بحث‌ و گفت‌وگوهایی را که در آنها مشارکت داشتم،
کلبجر آزاد شد. بازنمایی جنایات رفته بر اراضی اشغالی بخش مهمی از گام های آتی آذربایجان به شمار می رود. همسایه شمالی در جلب توجه جهان دیپلماسی گام‌های ارزنده‌ای بر می‌دارد. مهم تر از همه، هوچیکری‌های افراطیون ارامنه در برابر چشمان تیزبین جهانیان بر ملا می‌گردد. بعضی داده‌ها ما را با حقایق تلخ قابل تأملی رو در رو می‌سازد. در این میان حضور نابرابر گزارشگران و فوتو ژورنالیست ها در بازتاب حقایق این جنگ یک ونیم ماهه سرنوشت ساز بسیار قابل تأمل است. سیاهی لشکر 80 الی 100 نفره حاضر در اردوی ارمنستان که..
تحرکات روسیه در اراضی آذربایجان با ماهیت یک کشور بی طرف در قالب نیروهای "حافظ صلح" هیچگونه قرابت و سنخیتی نشان نمی دهد. بنابراین آذربایجانیها بجای غرق شدن در فضای جشن و سرور برای پیروزیهای به حق و بزرگ خود همچنین باید اندکی نیز به جدَیَت در مورد عواقب حضور نیروهای روسیه در کشور خود اندیشیده و بدانند که سالی که نکوست از بهارش پیداست.
این بدان معنا نیست کە مدل غربی مدلی ایدئولوژیک نیست. اگر بە مبانی لیبرال دمکراتیک توجە کنیم بە جرات می توان گفت مدل غربی هم یک مدل ایدئولوژیک است. اما آنچە این مدل را از سە مدل دیگر جدا می کند امکان وجود اندیشەها و ایدئولوژی های دیگر در بطن آن بر اساس دمکراسی و آزادی بورژوائیست.
بحثی که از مدت‌ها بدین سو در آمریکا، اروپا و کشورهای خاورمیانه پایان ندارد، این است که مبارزه با تروریسم تا چه میزانی مؤثر بوده و تا چه تا حد به ناکامی انجامیده است؟ ائتلاف بین‌المللی که در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی و مالی می‌جنگد