جشن چهل و پنج سالگی جنبش فدائی

جنبشی برای صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم
شامل:
بحث سیاسی: وضعیت سیاسی کشور، منطقه و انتخابات 7 اسفند با شرکت علی پورنقوی، مسعود فتحی و بهزاد کریمی
محیط زیست: امیر ممبینی
جشن: با حضور گروه موسیقی الوند از سوئد

جشن چهل و پنج سالگی جنبش فدائی

جنبشی برای صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم

شامل:

بحث سیاسی: وضعیت سیاسی کشور، منطقه و انتخابات 7 اسفند با شرکت علی پورنقوی، مسعود فتحی و بهزاد کریمی

محیط زیست: امیر ممبینی

جشن: با حضور گروه موسیقی الوند از سوئد

انتشار از: