نامه سرگشاده به آیت الله سید علی

خامنه ای رهبرحمهوری اسلامی
من اطمینان دارم که تشخیصم، تقریبا در مورد شما درست است. یعنی می دانم که شما انسانی خرفت و نا آگاه در امور ایران نیستید و حد اقل از نظر آئینی اسلام، قرآن مجید را نیز خوانده اید و به همین دلیل به مقام آیت اللهی و رهبری جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده اید. یعنی در میان این همه آیت الله ها شما ازنظر سیاسی و آئینی می شود گفت، از اکثر آنها برترید.

 

 

آقای آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران،

بنده به عنوان یک شهروند ایرانی کردکه حدود دوسالی ازنظرسنی ازشما کوچک ترم، سومین نامه سرگشاده درمدت زمام داریتان برای شما می نویسم و این اجازه را به خودم می دهم که پرسش کنم، چرا انسان با سوادی از نظر آئینی، سیاسی و شخصیتی جهانی، مانند شما، حالا شخصیتی خوب یا بد، آن دیگر قضاوت با خوانندگان است، نباید حد اقل بفکر نام نیکی در تاریخ باشد و پس از رفتن که این سفر ابدی برای هر انسانی حتمی است، به جای بگذارد؟ شما ملاحظه می کنید که مرحوم آیت الله خمینی واقعا بر عکس زنده یادان و قهرمانان تاریخ، مهاتما گاندی درهند، دکتر محمدمصدق درایران، مارتین لوترکینگ درآمریکا، نلسون ماندلا درآفریقا، سالوادور آلینده در شیلی و امثال آنها، نام نیکی درتاریخ نه این که بر جای نگذاشته است، بلکه نام او و حتا اسلام، مورد انزجار همه انسان ها بر روی این کره زمین قرار گرفته، برای جنایتیکه علیه بشریت انجام داده است. می گویم اسلام، زیرا درتاریخ 1400 سال سابقه نداشته است به اندازه این 35 سال مؤمنین مسلمان ازاسلام روی گردان شوند. انسان ازخود می پرسد، چرا؟ مگر همین اسلام نیست که 1400 سال پیش نازل شده؟ فقط چیزی که کاملا فرق کرده، سطح آگاهی مردم است. شکی در آن ندارم، هرچه آگاهی توده هابالا برود، بهمان اندازه انسانها از اسلام فاصله خواهند گرفت. ما در جهان یک میلیارذ اسلام زاده داریم، ولی حدود بیش صد میلیون مسلمان واقعی نداریم. در هر حال اگراین سیستم عوض شود، اولا مردمان خشمگین در ایران مقبره آیت الله خمینی را باخاک یک سان می کنند، همان طور که صادق خلخالی با مقبره رضا شاه دیکتاتور کرد. البته من که به هیچ وجه با چنین عملی موافق نیستم، چون این ها ثروت مردم اند و بایستی موزه شوند و مردم بعنوان خاطره تلخ، هرروز وهرثانیه و دقیقه و ساعت ببینند وبخوانند، این شاه و شیخ که در زیر این خاک خوابیده اند و بقیه دیکتاتوران چه جنایت هولناکی مرتکب شده اند؟ دوما اسلام درایران باید برود ویا دیگر ارزشی برای مردم پاک دل که روزی نا آگاهانه افتخار می کردند که مسلمانند، نخواهدداشت ومسلمانان بدون شک شرم دارند هم عقیده باآیت الله خمینی باشند که مستقیما و به دستوراو، شیخ صادق خلخالی، فرزندان برومند این آب وخاک را بی گناه وفقط به خاطر اختلاف عقاید و مخالفت با حاکمیت دین برجامعه به جوخه اعدام سپرده شوند. برای یاد آوری این موضوع کافی است آدرس یک ویدئو را در زیر بیاوریم. تقاضادارم آن را بی طرفانه و با دقت ملاحظه کنید.

https://www.facebook.com/dahe50/videos/10153692789125309/

ویدئو دستورات آیت الله خمینی و اعترافات شیخ صادق خلخالی در اعدام بی گناهان

 سوما مردمان خشمگین ملت های ایران، همان بلا را برسر جانشینان او خواهند آورد که به دستور او آنطور که اشاره شد وملاحظه گردید، شیخ صادق خلخالی آنهمه جنایت را درسراسر ایران وبویژه درکردستان مرتکب شده. در این ویدئو آیت الله خمینی با خون سردی، بر جنایت خلخالی صحه می گذارد. البته شما به درستی گفته اید:“اگر جمهوری اسلامی از ایران برود، همه روحانیون و اسلام از ایران باید بروند”. ویدئو آن درزیر می آید و مایلم دیگر خوانندگان عزیزنیز این بیانات شمارا بشنوند. احتمالا باشهامت و صداقت تمام این جملات رابیان داشته اید. درهرصورت من به شخص خوشحالم که شما ها آمدید، گرچه نسل من فدا شده وآنچه که به شخص من مربوط می شود هیچ ثمره ای از آن نبرده ام. اما خوشحالم که نسل بعد ازمن در آزادی مطلق و بدون خرافات زندگی خواهند کرد. بیش ازحد خوشحالم که همه یا اکثر مردمان ملتهای ایران اهل مطالعه شده اند و قرآن مجید، نهج الفصاحه و نهج البلاغه را بویژه قشر جوان و پیش از همه دختران عزیز هم میهن خوب می خوانند ومی بینند که چه چیزهائی دراین کتب نگاشته شده. شما خودتان هم خوب می دانید هر کسی که دمکرات باشد و این کتب را بخواند و بفهمد از اسلامتان بیزار می شود. بهمین دلیل دیگر نمی تواند شمشیرتان، مانند اوایل اسلام، برا وداعشی باشد. زود یا دیر شکست خواهید خورد. هرچه دیر تر باشد، نفرت مردمان ملتهای ایران نسبت به شما افزون تر خواهد شد.  

https://www.facebook.com/al.coranaa/videos/1023599544380209/

بیانات درست آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

من اطمینان دارم که تشخیصم، تقریبا در مورد شما درست است. یعنی می دانم که شما انسانی خرفت و نا آگاه  در امور ایران نیستید و حد اقل از نظر آئینی اسلام، قرآن مجید را نیز خوانده اید و به همین دلیل به مقام آیت اللهی و رهبری جمهوری اسلامی ایران  نیز رسیده اید. یعنی در میان این همه آیت الله ها شما ازنظر سیاسی و آئینی می شود گفت، از اکثر آنها برترید. پس جادارد، کمی هم به فکر نام نیک وخدمت به آن کسانی که آیت الله هارا به قدرت رساندند، باشید. آقای آیت الله خامنه ای، بین شما و ملا حسنی ها وشیخ صادق خلخالی ها باید فرقی باشد. اگرواقعا قصد فقط حاکمیت نبوده و می خواستید “عدل علی” را پیاده کنید که به نظر متخصصان امر، این طور نبوده و نیست، زیرا در حکومت شما هر کسی که مخالفت با اسلام کند او را به قتل می رسانند و یا آنقدر زندان و شکنجه می کنند که دیوانه شود و دست از عقایدش بردارد. علاوه برهمه اینها، شما خوب می دانید که جمهوری اسلامی در رشوه خواری، فساد، جنایت و فرق بین ثروتمند و فقیر، باندبازی آشکار، دست همه دیکتاتورها را ازپشت بسته است. بنابه آماری که خود دولت داده است، بیکاری وتورم، وحشتناک بالا گرفته است. بهر ترتیب شماها حدود 37 سال است رژیمی دیکتاتور و ناسیونالیست را سرنگون کرده وجای اورا گرفته اید ودارید، بسیار بدتر ازهر دیکتاتوری عمل می کنید. یعنی متأسفانه، حکومت جمهوری اسلامی شمابس دیکتاتور تر وناسیونالیست تر ازدیکتاتورهای گذشته است. کاری که رضا خان نکرد، شما دارید انجام می دهید. اوایل انقلاب هجت الاسلام رفسنجانی گفتند: “کاری که شاه در مدت سلطنتش نکرد ما در کوتا مدت انجام دادیم”. نقل به معنی. بهرحال شماها غافل از آنید که روی درخت ملا، نشسته اید وساق آن را ارره می کنید. معمولا بنابه قول و قرار خودتان وبدون نیرنگ اسلامیتان، مستضعفان می بایستی ثمره انقلاب رابچینند، اما متأسفانه این طور نشده و نیست. شماهمان نیرنگی را به کار می برید که باور دارید خدا علیه کافران در قرآن مجید بکار برده است! سوره النساء آیه 142. شما باید بدانید مردمان ملت های ایران از شما که به گفته خودتان “حکومت عدل علی” را دراین کشور پیاده کرده اید، چه انتظاری دارند؟ آنهاتوقع داشته و دارند که شما حداقل روی قولهائیکه به مردم داده اید، پای بند بمانید وتقسیم ثروت درمملکت را، مانند “عدل علی” که خودتان ادعاکرده و می کنید، انجام دهید. اما بطوریکه نشان داده می شود، از“عدل علی” و اسلام فقط رو سری بر سر زنان و جداسازی زن و مردرا یادگرفته اید! رانت خواری، رشوه بازی، فساد اخلاقی، دزدی، نا امنی در مملکت و غیره که همه اینها دراسلام حرام هستند در سایه حکومت شما رواج دارد. شما راه را برای فرصت طلبان باز کرده اید و نخبگان مردمی را که جز حقیقت چیز دیگری نمی گویند، یا می کشید و یا در زندان ها نگاه می دارید، تا دست از دفاع از مستعضفین بر دارند. هرکسی به ظاهر ازشما تعریف و تمحید کند و راه رشوه دادن رابداند، محبوب شما خواهد بود. بطوری که یک بستنی فروش دوره گرد با رشوه دادن در کوتاه مدت میلیاردر شده. حالا دیگر ازبابک زنجانی که درحال محکوم به اعدام است، برای کثافت کاریهای بی حد و حدودش، صادق محصولی که خود را خوب جازده است، رفیق دوست پاسدار با نفوذ، واعظ طبسی روحانی ظاهرساز و دیگران می گذریم که باپاسداری و روضه خوانی وشوفری وغیره نانشان را درمی آوردند، اکنون باحقه بازی، اختلاص، نیرنگ، گریه ومال مفت خوردن، ارزش فقط یک ویلا یاجت شخصی آنها میلیاردها تومان است. بنا بگفته یکی ازاین نوکیسه ها، بابک زنجانی خودش، فقط 22 و نیم میلیارد یورو دربانکهای اروپا دارد. امایک پیره زن هفتادو چندساله باروزی 8 ساعت کار، باید باماهی 75 هزارتومان و 40 هزارتومان ازصندوق اموراجتماعی به عنوان کمک هزینه، زندگی کند و آن هم کرایه منزل را نمی پردازد، زیرا در سایه دختر و دامادش می زید. تازه این یک نمونه ازخروار است که به شخص می شناسم. ازآن هم بگذریم که بیش ازدویست هزارنفر فقط دربخش 12 تهران کارتن خواب داریم. مردمان ملت های ایران می پرسند، آن وعده هائی که بنیانگذار جمهوری اسلامی داده کجا اجراء می شود؟! متمنی است این ویدئو را ازامام جمعه تهران و آیت الله خمینی با دقت بشنوید و ببینید.

https://www.facebook.com/mehran.barzegari.9/videos/1520811014882305/

قولهای دروغین (با استفاده ازحیله خدا به کافران نیرنگ) آیت الله خمینی و نظر آیت الله طالقانی

کجا شد این “آب وبرق را مجانی می کنیم واین عزت و احترام به مردم را”؟ بجای آن هرکسی حرف حقیقت را بزند، تحت نظر قرار می گیرد و اگر او به انتقاد وحقیقت گوئی ادامه دهد، جای اش زندان است. و حتا اگر وفا دار به انقلاب هم باشد اما فقط بپرسد که چرا فساد در جامعه رواج دارد؟ تحت تعقیب قرار می گیرد و یا حداقل اگر مجددا برای پستی، خود را کاندید کند، رد صلاحیت می شود.

آقای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی،

خواهش می کنم، کمی وقت بگذارید وبه مصاحبه زیر،ازیک خبرنگار ایرانی بامردم عادی، توجه کنید.

در این مصاحبه خیابانی اکثر مردمان ملتهای ایران باشهامت همه چیزرا ریسک می کنند و نارضایتی خودرا از زندگی باصراحت می گویند. یک مثال دیگر برای نمونه، نماینده ی شما درمشهد 3 میلیون جمعیتی درمسجد یاحرم امام رضابگریه مصنوعی می افتد و می گوید: “شفای دردها ونیازمندیهای خود را در این مکان مقدس بیابید. طبیب هارا ول کنید اینجا طبیب طبیبان است”! نقل به معنی. درحالی که ثروت فقط بنا به گفته خودتان در صدای آمریکا، در صندوق امام رضا حدودا 770 میلیون دلار است و سالانه بیش از 130 میلیون دلار در آمد این مرقد است وهمه این ها دراختیار نماینده شما، خانواده واعظ طبسی است که درناز و نعمت زندگی می کنند. اما از 3 میلیون جمعیت مشهد بنا به آمار رسمی دولتی، بیش از یک میلیون زیر خط فقر و بدبختی زندگی می کنند. یعنی از هر 3 نفر  مشهدی یکی از آنها برای زنده ماندن و نمردن جدل می کند.

https://www.facebook.com/mehran.barzegari.9/videos/1520811014882305/

مصاحبه خبرنگار با مردم در خیابات در مورد وضع زندگی و اقتصاد ایران

اگر بخواهم دردهای جامعه را یکی پس از دیگری برایتان شرح دهم بقول معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد. لذا از آن می گذرم و فقط به نکات مهم وضروری این دردجامعه اشاره می کنم. اکثریت مردمان ملتهای ایران باور داشتند که حکومت اسلامی ازهر حکومت دیگری بهتر می تواند عدالت و پاکی را در جامعه رعایت کند، اما حدود 35 سال از استقرار حکومت شما می گذرد، نه این که هیچ گونه عدالتی رعایت نشده، بلکه وضع آزادی و معیشت مردم به مراتب بدتر از گذشته شده است و چیزی که به پاکی مربوط می شود، اگر اسلام این نوع پاکی را موعظه می کند که شما عمل می کنید، تعجبی ندارد که اسلام مورد نفرت جهانیان، حتا خود مسلمانان قرار گرفته است. همانطور که درپیش اشاره شد، نا امنی، فساد اخلاقی، رشوه خواری، دزدی، قاچاق موادمخدر، بیکاری و تورم در مملکت بیداد می کند. دیگر از پاک بودن حرف نزنید، انسان آرزو می کرد دیکتاتوری شاهنشاهی برود و حکومت جمهوری پارلمانی و نمایندگان منتخب مردم باشند، وضع بسیاربهتر خواهد شد! اما باقانونی که شورای نگهبان دارد وهرکسی جرأت پرسیدن بکند دردوره بعدی ردصلاحیت می شود. تاجائی که وفا دارترین به ولایت فقیه ردصلاحیت شده است. دیگر حسابش رابکنید که این شورای نگهبان چه قدرتی دارد؟ آنهاکه از غربال شورای نگهبان رد شده و توانسته اند درمیان این وفا داران به رژیم حمهوری اسلامی ایران کاندید شوند و این “نمایندگان” زیرین،“انتخاب” شده اند، ببینید که برخی از آنها چگونه به ملتها خدمت می کنند؟! آنها جز بخواب رفتن، کار دیگری ندارند برای مردمان ایران انجام دهند. متمنی است این ویدئو را نیز با دقت ملاحظه کنید. شرم آور است، من که شرم دارم بگویم اینها نمایندگانم در محلس شورای اسلامی ایران هستند.

https://www.facebook.com/afshin.afshinjam/videos/10153419232914585/

ویدئو نمایندگان مجلس در حال خواب

این نمایندگان منتصب، معمولا باید کاری برای حوزه انتخابیه (انتصابیه) خود بکنند و باید قوانینی که به زیان اقتصادی وفرهنگی یک جامعه است، تصحیح کنند وبه درد مردم برسند، اما اگر دهان بازکنند و بسود مردم حرفی بزنند، باید دور بعدی ازحقوق پنج میلیونی درماه محروم شوند و پیش ازهمه ازاین خواب شیرین محروم گردند که برایش مزد می گیرند!

آقای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی شیعییان جهان،

 شما در مورد انتخابات اظهار نظر کرده اید و دراین دو ویدئو زیر منعکس است. اولا این اظهارات شما درویدئو اول عوامفریبانه ترین و خنده دارترین است. زیرا کسی که مخالف سیستم روحانیون باشد، انتخاب نمی کند. چون پس از غربال شورای نگهبان، کاندید مورد اعتمادی نمی ماند که او بتواند او را انتخاب کند و کاندید انتخابات هم نمی تواند بشود، زیرا می داند که ازغربال این شورا درنمی آید. شما نیز آب پاک روی دست مخالفین ریخته اید که آنهاحق ندارند بمجلس بروند. آنها فقط برای رأی دادن دعوت می شوند و می توانند در انتخابات شرکت کنند برای وجهه دادن به جمهوری اسلامی و آنها نمی توانند بمجلس بروند! فکر نمی کنید، این بیانات شما خنده دار است؟! متمنی است یک بار دیگر این حرفهای خودتان را گوش کنید وببینید تاچه اندازه مضحک است. شما گفته اید در هیچ جای دنیا به مخالفین اجازه نمی دهند بمجلس بروند! این بیانات درست نیست، زیرا درهمین آلمان تا پوست و استخوان ضد کمونیست، کمونیستها در پارلامنت یک فراکسیون دارند و در بعضی ایالات آلمان وزیر هم دارند.  

https://www.facebook.com/Abadan.net/videos/954272241316123/

آیت الله خامنه ای و صحبت در مورد انتخابات

در این ویدئو زیر تبلیغ برای نظام جمهوری اسلامی است و ماندگاری آن اگر درانتخابات شرکت کنند ولو رأی سفید بدهند. این تقریبا محتوای بیانات شما است. باید درانتخابات شرکت کرد زیراماندگاری جمهوری اسلامی را تقویت می کند. آقای آیت الله خامنه ای، شما باید بدانی تا زمانی که درقانون اساسی دین رسمی کشور وجود دارد و ولایت فقیه هست، اکثر جامعه مخالف آنها هستند و سر نگونی جمهوری اسلامی با دین شیعه و ولایت فقیه را می خواهند.

 https://www.facebook.com/Sepehr.Azadi/videos/1121117341232357/

آیت الله خامنه ای و انتخابات مجلس و شورای نگهبان

اکنون دو نمونه از دهها مثال از جملات قصار برخی از سردمداران در مملکت:

آیت الله موحدی کرمانی گفته است:“مجلس مطیع رهبری می خواهیم، نه مجلس مزاحم”(سخنان روز چهار شنبه یا پنجشنبه 10 یا 11 فوریه 2016 در مسجد جامع نارمک). بله ایشان یک مجلس می خواهند که مطیع رهبر باشد، نه مزاحم. همین گوش بفرمان و مطیع بودن فساد و ناهنجاری ورشوه خواری را بدنبال دارد.

وزیر دادگستری حکومت شما درخصوص فساد درایران می گوید: “خبرگزاری ایرنا در این مورد به نقل از مصطفی پورمحمدی اعلام کرد: باید بپذیریم که دررعایت حقوق شهروندی به خوبی عمل نکردیم و در برابر فسادها نیز کم آوردیم”. این است “حکومت عدل علی”. بودجه مملکت را برای بازسازی حزب الله لبنان و مقبره های امامان شیعه در کربلا و نجف و ساختن صدها امامزاده در سراسر ایران کفایت نمی کند. در عوض جوانان تحصیل کرده ما توی خیابانها بیکار می گزدند و یا ازمملکت فراری می شوند.

آقای آیت الله خامنه ای،

خودتان خوب می دانید که دنیا عوض شده و نمی توان بازور شمشیر، مانند پیامبر اسلام و یاداعش عمل کرد و اسلام را سر پا نگهداشت. این شیوه کار رو به زوال است عوامل شما هم کارداعش را می کنند منتها با متد جداسازی زن و مرد و سرکوب نیمی از جامعه در تمام مراحل زندگی.

اگر واقعا می خواهید بر سر قدرت بمانید، باید اولا تغییری در قوانین ارتجاعی مملکت بدهید و محل کار برای جوانان مملکت بوجود آورید که مجبور بفرار نشوند. با احترام

 

هایدلبرگ، آلمان فدرال 15. فوریه 2016                                                دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعیت این است که نوع اخوند هرگز به داوری تاریخ باور ندارد و خود را فقط در برابر الله پاسخگو میداند. گفتن نام نیک از خود باقی گذاشتن و لعنت ابدی به اخوند و و مروجان تشیع و ننگ ونفرت تاریخی برخمینی و سید علی تاثیری بر این جماعت مفت خوار ندارد. قرنها پیش حافظ شیرازی پرده از چهره پلید این شیاطین مفتخوار برداشت . نرفتن به پای صندق فریب رای و خالی مانده خیابانها اجرج دنیوی این شیطان زاده است. نا گفته نماند همه حضرات عظام شیطان و شیطان پرست در برابر خودسری های این ابلیس زمان و انتصابات سکوت کرده اند. در قران مسلمین امده است که در ان روز موعد یعنی روز قیامت و انتقام و دادخواهی و وووهیچ عذری از شما پذیرفته نیست و قران این جماعت اخوند را به اسفل سافلین وعده داده است .