بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون انتخابات ٧ اسفند ماه

شرکت در انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کانديداها، ارائه ليست و برنامه و يا دفاع از ليست و کانديداهای معين، معنی پيدا می کند. ما امکان کانديداتوری نداشته ايم و ليست  قابل دفاع با برنامه ای که مطالبات دمکراتيک مردم را بازتاب دهد، ارائه نگرديده است. برای سازمان ما امکان مشارکت در انتخابات مجلس فراهم نيست و سازمان از هيچ يک از ليست های موجود انتخاباتی حمايت نمی کند.

بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون انتخابات ٧ اسفند ما

 

جريان های شرکت کننده در انتخابات مجلس در روزهای گذشته، ليست های انتخاباتی خود را اعلام کرده اند. ليست های موجود، تامين کننده نظر ما نيستند و ما از هيچ ليست انتخاباتی حمايت نمی کنيم. سازمان ما با اصل ولايت فقيه و سيستم سياسی مبتنی بر آن مخالف است و موضع ما نسبت به انتخابات مجلس خبرگان، عدم شرکت است. 

انتخابات ٧ اسفند ماه را گروه های وسيعی از مردم فرصتی می بينند که می تواند روندهای بعد از برجام را تقويت کند، از تاثيری گذاری راست افراطی بر صحنه سياسی کشور بکاهد، فضای جديدی برای غلبه بررکود اقتصادی و بهبود زندگی مردم فراهم آورد و از فشارهای امنيتی کاسته شود. اما رد صلاحيت های گسترده توسط شورای نگهبان، به اين نگاه و اميد لطمه جدی زد. بلوک حاکم می خواهد انتخابات آتی را در فضای امنيتی و به صورت مهندسی شده برگزار کند و ترکيب دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان را با اصول گرايان تندرو آرايش دهد.

اين انتخابات مانند هر انتخابات ديگر در جمهوری اسلامی، غيرآزاد و غيردمکراتيک است. در جمهوری اسلامی حقوق مخالفين و حق شهروندی به طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفين امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای تامین و تضمین حق شهروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بين جريان های حکومتی است. سال هاست که بلوک حاکم حتی رقابت بين جريان های حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مهندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در ولايت دست بالا را داشته باشند. مهمترين ابزار مهندسی انتخابات، نظارت استصوابی است. انتخابات در عين حال در مواقعی فرصت هائی برای مردم فراهم آورده که برنامه جريان حاکم را برهم زنند و مهر خود را بر آن بکوبند. اما هر بار کە این اتفاق افتادە، بلوک حاکم با مانع تراشی مانع اجرا شدن نتایج انتخابات شدە است. بلوک حاکم با توسل به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نهادهای حکومتی ـ مذهبی به ويژه سپاه و بسيج، می کوشد ميزان تاثيرگذاری مردم را کنترل و نتيجه انتخابات را به سود خود رقم زند.

ما در مقابل انتخابات غيرآزاد و مهندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکيد داريم. انتخابات آزاد، انتخاباتی مبتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر حقوق شهروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم و بدون تقلب، نظارت نمایندگان نیروهای سیاسی از جمله اپوزیسیون برانتخابات، فضای باز سياسی، آزادی بيان و تجمع، رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات، فعاليت احزاب سياسی، سنديکاهای کارگری، تشکل های دمکراتيک و سازمان های مردم نهاد است.  

انتخابات در اين دوره به مراتب مهندسی شده تر از دوره های قبل است. ولی فقیه به فقهای منصوب خود در شورای نگهبان مجوز داده است که با بیشترین رد صلاحیت‌ها، پیشاپیش هم ترکیب "خبرگان" و هم چینش "مجلس شورا" را مطابق با منویات شخص او و سپاه سمت و سو دهد. حکومت ولایی که مدام در جهت تقویت اقتدار ولایت فقیه و تضعیف جمهوری حرکت کرده و می کند، تلخکام از آزمون ٢ خرداد انتخابات ریاست جمهوری ١٣٧٦ و تجربه انتخابات مجلس ششم ١٣٧٨، در هراس از کابوس جنبش سبز ١٣٨٨، و نه چندان خشنود از هر آنچه که در جریان انتخابات ١٣٩٢ جریان یافت، این بار پیشاپیش شمشیر را از رو بسته و دست به وسیع ترین قلع و قمع‌ها زد تا مجلس يکدست تشکيل دهد. در کنار حذف ها، سپاه، بسيج، امنيتی ها، نيروهای افراطی و کاسبان تحريم برای خريد رای، رای سازی و  تخريب رقبا، برنامه ريزی کرده اند. آن ها بخشی از ثروت های غارت شده کشور در دوره احمدی نژاد را به پای انتخابات خواهند ريخت.

اصلاح طلبان در اين دوره برای اولين بار موفق شدند اجماع وسيعی را در صفوف خود تامين کنند. اما آن ها برای گذشتن از صافی شورای نگهبان از يکسو از کانديداتوری چهره های شاخص خود اجتناب کردند، سياست تعامل با ولی فقيه و گفتگو با شورای نگهبان را در پيش گرفتند و به جريان حاکم برای شرکت در انتخابات چک سفيد دادند و از سوی ديگر تاکنون از ارائه و اشاعۀ برنامۀ انتخاباتی خود پرهیز جسته اند. آن ها براين تصور بودند که گويا با حرکت در زير خط قرمزهای ولی فقيه و تعامل با او و شورای نگهبان، خواهند توانست کانديداهای خود را از زير تيغ شورای نگهبان بگذرانند. ما در بيانيه دوم هيئت سياسی ـ اجرائی پيرامون انتخابات، خاطر نشان کرديم که اين سياست کارساز نيست و ولی فقيه با حق الناس خواندن نظارت استصوابی و تاکيد بر احراز صلاحيت کانديداها، دست شورای نگهبان را برای حذف اصلاح طلبان و اعتدال گراها باز گذاشته است. اکنون اصلاح طلبان با افزودن افرادی از ميان کانديداهای ناشناخته و اصول گرايان به ليست خود ، می خواهند با اصول گرايان تندرو رقابت کنند. 

هم وطن آزاديخواه!

شرکت در انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کانديداها، ارائه ليست و برنامه و يا دفاع از ليست و کانديداهای معين، معنی پيدا می کند. ما امکان کانديداتوری نداشته ايم و ليست  قابل دفاع با برنامه ای که مطالبات دمکراتيک مردم را بازتاب دهد، ارائه نگرديده است. برای سازمان ما امکان مشارکت در انتخابات مجلس فراهم نيست و سازمان از هيچ يک از ليست های موجود انتخاباتی حمايت نمی کند.

با وجود مهندسی و چينش انتخابات توسط بلوک حاکم، گروه هائی از مردم می خواهند با رای سلبی و اعتراضی در انتخابات شرکت  کنند. خواست ما از شرکت کنندگان در انتخابات مجلس اين است که در رای دادن به کانديداها، بر موارد زير درنگ داشته باشند:

١. به ليست شورای ائتلاف اصول گرايان، کانديداهای سپاه پاسداران، راست افراطی، ذوب شدگان در ولايت،  مدافعين نظارت استصوابی، مخالفين "برجام"، مدافعين حضور نظامی رژيم ايران در منطقه، به کانديداهای زن ستيز و ضدکارگر و کاندیداهایی که دم از "فتنه" می زنند و از "حصر" و "حبس" دفاع می کنند، رای ندهند.

٢. به کسانی رای دهند که وجوهی از مطالبات عمومی جامعه را در برنامه خود منظور و از آن دفاع می کنند:

ـ دفاع از آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر و برچيدن فضای امنيتی

ـ دفاع از حقوق شهروندان و مبارزه عليه نقض حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان

ـ تدوين لوايح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود، تقويت اقتصاد توليدمحور و دانش محور، مبارزه عليه فساد و قاچاق کالا، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی و خاتمه دادن به رانت خواری

ـ تدوين لوايح برای دفاع از حقوق کار، فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی

ـ تدوين قوانين ضرور برای حفظ محيط زيست و حل معضل کم آبی

ـ تغيير قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی و تامين حق انتخاب شهروندان

- دفاع از استقلال مجلس و اعمال حق تحقیق آن در کلیۀ امور، خاصه در امور مربوط به نهادهای غیرانتخابی

ـ پيشبرد سياست صلح در منطقه، تنش زدائی از مناسبات با کشورهای ديگر از جمله امريکا

٣. انتخابات مجلس در مناطقی از کشور خصلت محلی دارد و مطالبات مشخص مردم و مسائل محلی و ملی ـ قومی در آن نقش مهمی بازی می کند. در اين مناطق به کسانی رای دهند که مطالبات مردم را در برنامه خود منظور کرده و به دفاع از آن ها متعهد شده باشند.

٤. در حوزه هائی که کاندیدائی با شروط پیش گفته وجود ندارد، از شرکت در انتخابات خودداری کنند و صندوق های رای را خالی بگذارند.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اول اسفند ماه ١٣٩٤ (٢٠ فوريه ٢٠١٦)

 

منبع: 
کار آنلابن
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازمانی که سالهای 60 اعدام فرزندان مردم توسط سپاه جهل و جنایت را تائید میکرد، طبیعی است که در مقابل حرکت مدنی مردم هم با تبلیغ عدم شرکت پادوی امثال جبهه پایداری و مصباح یزدی گردد، همیشه هم پادوی این جناح بوده ...
....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند!