وزیر دانمارکی :مایلم مسجد شهر آرهوس را با خاک یکسان کنم