رهبر داعشی های ایران مبارزه علیه دولت روحانی را علنی می کند