ریاست جنتی: ناکامی لیست امید و حذف دو نامزد رهبری؟