بارابارلیق-آزادلیق، نه فارسیزم-نه ترکیزم

برای مقابله با گوبلزهای فارسیست چاره ای جز خداحافظی از مکتب ناسیونالیسم مشترک، از فارسیسم و ترکیسم نداریم.
ماهیت جنبش آذربایجان یک مبارزه ی حقوقی و عدالت خواهانه و رهایی خواه است. ولی برآمدهای واکنشی ناسیونالیستی و حتی راسیستی ،
و کارهای ترکیست های معتقد به ایده لوژی ترکیسم ، ضربه ی خود را به تلاش انسانی تبعیض دیدگان ما زده و خواهد زد.

موضوع مقاله ی پیام فاجعه ی مونیخ به ایرانیان- « مقایسه ی برخورد دو ناسیونالیسم فارس و ترک- در رابطه با آریا گرایی و ترکیسم» نیست. و جایی هم چنین مقایسه ای صورت نگرفته. برای بررسی این موضوع لازم است حداقل « تاریخچه ی رفتار و برخورد دو ناسیونالیسم» را در قرن اخیر کندوکاو کنیم و نمونه بیاوریم. 
موضوع این مقاله « اخطاری ست» که رخداد مونیخ به ما اهالی ایران میدهد و همانطور که نوشته ام :

« یک جوان ایرانی با مشکلات روحی و گرایشات ناسیونالیستی، عده ی زیادی را کشته و زخمی کرد، اخطاری جدی ست به ایرانیها و خانواده هایشان که از « در غلتیدن به ورطه ی هولناک ناسیونالیسم و آریاگرایی و ترک گرایی و غیره » بسیار مواظب باشند.
نوشته ام و باز تکرار میکنم ناسیونالیسم مقدمه ی فاشیسم است. فرق نمی کند این ناسیونالیسم به کدام ملیت متعلق باشد. یقه ی همه را میگیرد. چنان میگیرد که خبردار نشویم. لازم است توجه کرد 
پایمان را که گذاشتیم به باتلاق، تا خرخره خواهیم رفت. و فاجعه ها رخ خواهند داد. چه در ایران و چه در بیرون.
بهر صورت هرکس بهتر است خود آگاهانه راهش را انتخاب کند. انسان گرایی یا ناسیونالیسم مادر فاشیسم.».

فاکتها از هردو طرف ذکر شده که کله معلق به ورطه ی ناسیونالیسم سقوط میکنند. فاکتها تنها برای ناسیونالیست بودن هر دو طرف ذکر شده است.

این تنها ناسیونالیسم فارس نیست که با شونیسم و آریاگرایی و ایران پرستی= فارس پرستی، اعمال آسیمیلاسیون صد ساله، فریاد میزند « آریایی ست، و ترک آذربایجان هم تات تغییر زبان داده شده است؛ بلکه فعال آذربایجانی آسیمیله شده هم در مقابل طرف دیگرسنگری جز « ناسیونالیسم ترک=ترکیسم» نمی بیند. در حالیکه راه درست دست رد برسینه ی هردو ناسیونالیسم زدن است. 
راه و سیاست درست « انسان گرایی ست نه ناسیونالیسم» . آذربایجان برای کسب حقوق همه جانیه ی خود هیچ نیازی به افتادن به دام « ایده لوژی ناسیونالیسم و ترکیسم» ندارد.
مبارزه ی ما حقوقی ست و هرجا که نقض شده باید اجرا گردد . ما مثل همه ی افراد بشر زبان و فرهنگ و اداره ی امور خود را دوست داریم. به برابری انسانها و آزادی آنها در تعیین سرنوشت خودشان و زندگی جمعی شان باور داریم. ما ترک هستیم اما با « ایده لوژی ترکیسم و پان ترکیسم » مرز داریم. کار ما حقوقی ست و نه ایده لوژیک. و نه براساس ایده لوژی ترکیسم.

خوب وقتی فعال آذربایجانی این را درک نمیکند و به تله ی ایده لوژی ترکیسم میافتد - مرتب شعارهای ناسیونالیستی و ترکیستی و ایده لوژیک سر میدهد- طرف دیگر هم که در تله ی آریاییسم خود گیر کرده، رخدادهای تلخ را رقم میزنند. کمترینشان همین توهین های پایان ناپذیر آریایی - و از طرف دیگر شعارهای مرگ بر فارس و مانند اینهاست. اینهم مقایسه نیست، ذکر نمونه است.

میدانیم که قدرت مرکزی لق بشود جنگ داخلی شروع خواهد شد. در صورتی که جنگ هر دو طرف غلط و ضد انسانی و کج راهه است. 

روی دو صندلی ننشسته ام، من روی صندلی سوم نشسته ام.
ناسیونالیسم ، ترکیسم، نه، انسانگرایی، مبارزه ی حقوقی، تعیین سرنوشت، آری.
در جنگ ناسیونالیستها ، هیچ انسانگرایی، هیچ فعال و مبارز حقوقی ، از نظر فکر و اندیشه نمی تواند شرکت کند. چون این جنگ یک جنگ ضد انسانی و ضد کسب حقوق است. 
کسب حقوق از راه ترکیسم به فاشیسم خاتمه می یابد. اعمال آسیمیلاسیون فارسیستها خود راسیسم ناب است
دو صندلی حق خود میدانند کشمکش ضد انسانی خود را مطرح کنند، صندلی سوم هم حق طبیعی خود میداند که هر دو را بیراهه 
اعلام کند.
نه فارسیسم ، نه ترکیسم
برابری و آزادی راه ماست

بارابارلیق-آزادلیق
نه فارسیزم-نه ترکیزم

نویسنده ی روزنامه ی طرح نو -سلیمان افشار تکابی-

به گفته ی خود برای فرار از « ترکیسم و پانترکیسم» معلق زبان به باتلاق فارسیسم افتاده است.
و از « آذری» صحبت میکند. و خیال میکند که نژاد گرا نیست. چون نژاد وجود ندارد.اما با اذعان به اینکه نژاد وجود ندارد، خود ، آذریسم را مطرح میکند و نمیداند در تله ی فارسیسم گیر کرده است و دارد برخلاف سخن خود نژاد گرایی میکند.
نژاد از نظر او برای دیگران وجود ندارد- ولی برای خود آقا که آذریسم کسروی را مطرح میکند، و فارسیسم را اجرا میکند، عملا وجود دارد- تنها  نژاد گرایی خود را زیر عبارت و ایده ی « نژاد وجود ندارد»، مخفی میکند. برای گولزنی. کسی که واقعا درک کرده نژاد وجود ندارد نمی تواند خود را به دامن آذریسم و فارسیسم بیافکند. این آقا نژاد گراست که به آذریسم و ایرانیسم =فارسیسم چسبیده است و برای خلق خود « نام و  هویت جعلی » میتراشد. صدها مرتبه بزرگتر از او کسروی بود و قصه اش را میدانیم. که تز نابودی زبانها و یکسان سازی چه بلایی به سر هیثیت اش آورد.
 
آنچه در پایین مطرح میکنم هیچ ربطی به «خلق » ستمدیده و زحمتکش فارس ندارد؛ بل تنها به « بخشی از سیاسی کاران و تاریک فکران فارسی زبان» مربوط میشود  که ایده لوژی فارسیسم را تحت عناوین مختلف مثل ، ایرانگرایی ، آذریسم، آریا گرایی، ملی گرایی و  سلطنت گرایی و مانند اینها دنبال میکنند.
این بخش راسیست حسابش از بخش مبارزان راه برابری و آزادی و انساگرایی خلق فارسی زبان و خود همین مردم تحت ستم و حتی  تحت تبعیض مضاعف در مورد زنان و فرهنگ انسانیشان، در برابر فرهنگ دولتی، و استبدادی و دیکتاتوری، به روشنی جدا ست. و نمی توان نادیده گرفت. اینان متحد راه مبارزه برای برابری و آزادی و حق تعیین سرنوشت اند.
گرچه این توضیح در عمل راسیستها با مغاطه و ریاکارانه نادیده گرفته خواهد شد -همانطور که تاکنون چنین بوده است- باز برای آنان که دوست دارند با راستی و درستی به مسایل برخورد کنند ، راهگشاست.

ایده لوژی فارسیسم به همراه باورمندانش- توجه شود ایده لوژی و صاحبان آن مد نظر است، نه خلق فارسی زبان، -  در هزاره ی گذشته به علت اینکه  نتوانست حاکمیت تام و تمام  خود  را بر ایران برقرار کند ، همیشه « زیر دست ترکهای ایران » خدمتگذاری کرده ، و کوشیده اند  اهداف خود را « غیر مستقیم »، زیر جلی،  پیشبرند. اهداف قدرتگیریشان را. در همه ی زمینه ها.
از اینرو دارای خصلت به اصطلاح معروف  خودشان « زرنگی فارسی نه ایرانی » اند. نماینده ی کلاسیک  اخیر این زرنگی فارسی،  قوام بود. آنها « حیله گری» و ریاکاری و سفسطه گری و گولزنی  خود  را زرنگی ایرانی نام نهاده اند. اینان نیزنگ بازان هزاره ی اخیرند.

تنها  در سده ی اخیر توانسته اند به قدرت برسند و از همان اول نیز تبعیض و سرکوب و اشغالگری را آغاز نموده اند. در کنار بهره کشی.
وطن فرهنگی همه ی خلقهای غیر فارسی زبان در اشغال آنهاست. وطن سیاسی» مردمان مختلف در اشغال آنهاست. وطن جغرافیایی شان نیز.  گستره ی برابری زن و مرد در اشغال  مرد سالاری آنهاست . عرصه ی بهره کشی از زحمتکشان در ید قدرت آنهاست. و در اتحاد با بهره کشان دیگر از مردمان تحت تبعیض، دیکتاتوری 90 ساله ی خود را برقرار نموده اند. چرا که بهره کشان بزرگ جز با بهره کشی  با هر چیز دیگر بیگانه اند.  
اینان به گواهی تاریخ بخاطر قدرت، دست نوکری هر ابلیسی را میفشارند. اینان برای خلقها « هویت و اسم» می تراشند بدون اینکه خم به ابرو بیاورند و خیال میکنند با فریب عده ای خود باخته میتوانند  اهداف اسیمیلاسیون خود را بازهم ادامه دهند.

برای رهای ، برای پایان دادن به همه ی این اشغالگریها، بهره کشی ها و نیرنگبازیها، برای رهایی خود واینان از شرایط غیر انسانی ،  ما نیازی به سنگر گرفتن در زیر چتر ناسیونالیسم و ترکیسم نداریم، سنگر ما « اجرای برابری و آزادی، و حق انتخاب سرنوشت جمعی ست.» نه ایده لوژی ترکیسم به درد ما میخورد و نه پان آن.
ایده لوکهای فارسیست بزرگترین دروغگویان تاریخ اند. اینان ترک تاریخی را از آذربایجان جدا میکنند- که در واقع ترک کنونی ایران ادامه ی همان ترک تاریخی ست. برایش تات تحویل میدهند- نام « آذری می بافنند- کلمه ای که متعلق به  زبان خود آنهاست و زبان ترکی آذربایجان از چنین نام و لغتی بیخبر است. پرو رویی را ببین. آدم باید مغز و خردش از کار بیافتد که چنین چیزی را برای دیگران عنوان کند. و با این حرکات به راستی مغز و خرد فارسیسم از کار افتاده است. 
ما در فرهنگ ترکی خود لغت « آذری» نداریم. لغتی ست بیگانه با ترکی ما. نیرنگ بازی و زورگویی و خوی زشتی بدتر از این،  دیگر وجود ندارد.
عمل فارسیستها راسیسم ناب است. اینان با فاشیسم دینی حاکم هم گوهراند. همذات و همزاد و متحداند. همه ی شعارهای فریبنده یشان 
نیرنگ بازی ست. اینان گوبلزهای نیرنگستانی هستند، ایران نام.
برای مقابله با گوبلزها چاره ای جز خداحافظی از مکتب ناسیونالیسم مشترک، از فارسیسم و ترکیسم نداریم.
ماهیت جنبش آذربایجان یک مبارزه ی حقوقی و عدالت خواهانه و رهایی خواه است. ولی برآمدهای واکنشی ناسیونالیستی و حتی راسیستی ،
و کارهای ترکیست های معتقد به ایده لوژی ترکیسم ، ضربه ی خود را به تلاش انسانی تبعیض و ستم دیدگان زده و خواهد زد.

ناسیونالیسم تبعیض دیده ناسیونالیسم از پیش محکوم شده است. و واکنشی ست در برابر حق کشی ناسیونالیسم حاکم. اما راه درستی برای حل مشکل تبعیض دیدگی نیست . چرایش اینه که از واکنش ناسیونالیستی شروع شده به ناسیونالیسم افراطی و در خاتمه به فاشیسم کشیده میشود.
مسئله ما آن نیست که حکومت و فارسیستها جنبش حق طلبی را پان ترکیسم می نامند، یا در میان تبعیض دیدگان گروهی ناسیونالیست ، پان ترکیست وجود دارد- این چیزها همیشه خواهند بود. 
مشکل جنبش حق طلبی اینه که :
- عملا درک نکرده نباید در برابر فارسیستها و اسلامیستها در سنگر ناسیونالیسم جاگرفت.
- در مقابل ناسیونالیسم افراطی موضع تأیید دارد و به آن عمل میکند برخلاف موضع نفی:
- فاکت این دو قسمت ویدئوها و شعارهای ناسیونالیسم افراطی ، ترکیسم گرایی ست که دهه هاست داده میشود:

« مرگ برفارس- زبان فارس زبان سگ- و دهها نمونه ی دیگر- و شعارهای ترکیستی مکمل آن : تبریز-آنکارا؛ اردوغان اسلامیست گرایی- ترکیه پرستی؛ و نمونه های فراوان دیگر» . 

اینها عملی ست که نشان میدهد مبارزه ی حق طلبانه قربانی « ترکیسم و ترکیه پرستی و افراط گرایی» شده است. 
حکومت و فارسیستها با انگشت گذاشتن روی این « کجروی» و تشدید آن با متدهای مختلف - کار خود را پیش می برند.
کجروی خود را نباید به گردن حکومت و فارسیستها انداخت. « ایده لوژی ترکیسم» مشکل بزرگ مبارزه ی حق طلبی ست.
این ایده لوژی مبارزه را به شکست میکشاند و چاره تنها و تنها خدا حافظی از آن است. و گرنه باید شکست خود را پذیرفت.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-اگرهزارسال هم حکومت دست تورک هابوده آن زمان نه مدرسه ونه مهدکودک ونه رادیوونه تلویزیون به مانندامروز ومدرن بوده است.
آنهاییکه دراین موردمطالب انحرافی برای بحث هامی نویسند،خوب میدانندوتنهامیتوانندخودراقول زنند.درزمانی که کل کشور ویامپراطوری به اندازه یک روستا مدرسه نداشته وضرورتی نیزبه اجباری کردن مدرسه وزبان نداشته چطوزبان مردم راعوض میکردند؟
این آقاپرویز ودیگران فکرمیکنند،چندتابیسوادگیرآورده اندومیخواهندسرآنهاکلاه بگذارد،نه عزیزدلم مکتب خانه های قدیمی به زورمیرزاحسن رشدیه درزمان رضاشاه برداشته ومدرسه نوین جایگزن آن شد.
پس خوب میدانی که چه زمانی وبه چه ترفندی فاشیسم وشئونیسم انگلیسی فارسی دست به نسل کشی فرهنگی زد.
گیرم که حاکمان تورک اشتباه کرده ودرصدسال اخیربه اندازه ده هزارسال وحتی بیشترجنایت فرهنگی شده است.
حال مردم نمیخواهندبچه های خودشان توسط تعدادی آسیمله شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی کامنت سانسور شده را نویسنده با استفاده از موقعیت خود به صفحه شما منتقل میکند ، دیگر جایی برای دمکراسی باقی نمی ماند و استالین وار نوشته ها به سیبری تبعید می شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
birlikdə- bir sırada-bir arada همه لغات تازه ساز سالهای اخیر هستند در ترکی استانبولی و نمی دانم ربطش به ترکی آذری چیست. اما birlikdə یعنی باهم - bir arada هم تقریبا همین است و معنی برابر ندارد. bir sirada هم که ترجمه مضحکی از برابر است.
فارسچیلیق ! تورکچولوغ ! بجز من دراوردی بودن و ساختگی بودن، شکل کلمات هم اسباب خنده است.
راحت بگویید: برابری – آزادی، نه فارس گرایی - نه ترک گرایی تازه قافیه هم دارد! هر چند مهمان با صاحبخانه هیچوقت برابر نیستند. مهمان در ترکی استانبولی میشود مسافر!!
اگر در انگلیس، زبان اگلیسی برای رتق و فتق امور بکار رود تبعیض است؟ مساله این است در مملکت ایران که همه دنیا فارس یا پرشیا می نامند زبان فارسی به قول شما زبان رتق و فتق امور است اما شما باز دم از تبعیض می زنید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-کلمات دیگر برای بارابارلیق، که استعمال میشوند:birlikdə- bir sırada-bir arada
و...
عنوان مقاله را بدون کلمات بارابارلیق-آزادلیق- چنین نیز میتوان بیان نمود:
فارس-چیلیغا، تورکچولوغا یوخ دئمک
بیرلیکه، قورتولوشا، هن دئمک
---
بیر آرادا-بیر سیرادا-قورتولوشا هن دئمک
---
فارس-چیلیغا، تورکچولوغا یوخ دئمک
یان یانا-(توش توشا-) قورتولوشا هن دئمک
---
- برای اداره ی یک مملکت اداره کنندگان در استفاده از زبان- ابزار زبان- دو راه داشته اند یا استعمال کرده اند:
1- زبان خود را برای رتق و فتق امور به کار برند. مثل انگلیسیها در هندوستان
که با تبعیض زبانی همراه است یا بود.
2- زبان دیوانی موجود را استعمال کنند ( که هم کارمندش آماده است و هم زبان دیوانی - زبانی مخلوط از عربی -فارسی-ترکی)
مثل حکومت هزارساله ی ترکان ایران.
که با تبعیض زبانی همراه نیست. و یا نبود.
-----

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته که ترک اوغلی ترک است . تنها از نوشتن کامنهایش میشود به این پرسش پاسخ داد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-اروپا کلا کشورهای آزادهستند.میگویندبایک بلیط میتوان سواربهرین ومدرن ترین قطارهای زیبا شده وبه تمام کشورها سفرکرد.
درچندروزگذشته موج اعتراض ودستگیری ها درشهرهای آزربایجان به توهین رسانه حاکمیتی ایران اسلامی به تورک ها شروع شده است .
بی بی سی وصدای آمریکاودوچوله.رادیوفردا دراین موردسکوت کرده است.ولی هرروزساعت هابرنامه درموردتورکیه وپ کا کا وافغانستان وتاجیکستان پخش میکند.حتی درموردتظاهرات ارمنی هادرایروان هم سکوت راپیشه کرده است.
روشنفکران وچپ ها وسیاسیون ازملی گراها !!..محافظه کاران.آزربایجانی هاییکه مارادعوت به محافظه کاری کرده واتهام زن های خارج نشین برگشت خورده چپ...ووو...دراروپا پخش وپلاهستند
چرایک ساعت وفقط یک ساعت برای تفریح هم شده درمقابل دفاتربی بی سی وصدای آمریکا وو..جمع نشده تااعتراض خودرابه سکوت این حامیان شئونیسم فارس ها نشان دهند؟
مگرآنجاهم جمهوری اسلامی ایران عزیزشما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ایلار
یک لحظه نپرسیدی چطور یک دفعه اینهمه خاورمیانه ای در غرب دست به کشتار می زنند. یک تونسی در فرانسه - یک افغانی در امریکا - یک افغانی دیگر در ایستگاه قطاری در آلمان و این آخری که شما خیلی به آن علاقه نشان دادی و 5 پست همزمان درباره آن روی سایت بود! به نظر شما قضیه مشکوک نیست. خصوصا اینکه بعد از هر حادثه ای قوانین ورود مهاجران سخت تر میشود بویژه مورد ایرانی واقعا مشکوک است.
شما می گویی برابرلیق و آزادلیق در بین تحصیل کردگان ترک رواج دارد وگرنه معادل دیگری هم دارید بفرمایید این دو واژه را به زور سرنیزه به شما تحمیل کرده اند؟
شما که به احترام گذاشتن به زبان باور دارید چرا در برابر آنهمه توهین به زبان فارسی سکوت کردید؟ در زیر هر مقاله ای دوستان شما مدام بحث قاشق و بشقاب و فعل ساده و زبان عقب مانده فارسی را مطرح می کردند و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا زبان و فرهنگ پارسی توانست 2 هزار سال بر ترک و مغول و توران غالب شود و آنان و شاهان شان و مهاجمان نرک و مغول را در خود حل کند ؟ -------------اگر مردی و تئوریسن هستی و صداقت داری و اهل لاف و گراف نیستی ، به این واقعیت و حقیقت پاسخ بده ! دلیل اجتماعی و برتری ذاتی داشت یا نیرویی آسمانی مانند اهورامزدا و امام زمان هوایش را داشت ؟ یا ماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی ، بشکل علمی ، پاسخگو و مفسر و مبیین آنست ؟ بجای توطئه نژادگرایانه ضد بشری ضد فارس ، مغزت را بکار بینداز و دلیل را نه در خون و «زاد بلکه در شرایط اجتماعی تاریخی پیدا کن . اگر مرد هستیید و شرف دارید. دست از مظلوم نمایی و آی ددم آی ددم و ابزار ناجوانمردانه غیر علمی و ارتجاعی قومی ناسیونالیستی بردارید !
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضیها به جای توجه به اندیشه ی نوشته- و نقد ایده لوژی آریاگرایی خود ، که فاجعه ی مونیخ نیز ریشه در آن دارد، موضوع
انحرافی « کلمات فارسی-ترکی» را پیش کشیده اند.
و "ترولر"-ی هم جا-و-بیجا در کامنتها مطرح میکند که بله « ترکی را زبان فارسی زاییده است». و لابد زبان فارسی را هم عربی زاییده است. و الخ.
آنها با این راسیست بازیها برتری طلبی خود را هرچه بیشتر عیان میکنند.
-هنوز یاد نگرفته اند به زبانها احترام بگذارند
- که هر زبانی خود از زیبایی های زندگی ست
- اگر هم کسی میخواهد موضوعی مطرح کند لازم است « درجای خودش» انجام دهد.
گفته اند « هر نقطه مکانی دارد»-آسیاب حسن کچل نیست که ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دوستان باورکنید،تعدادی خودراسرکارگذاشته اند.این باتئوری ول کردن آبروی تورک های آزربایجان وتورک رابرده اند.این هامتوهمان ازسوسیالیست برگشته خورده ها.هنوزیخ های چپولی مغرشان آب نشده است.من همکاری داشتم بچه توسرکان بود؛یادش بخیر،موقعی که همکاری وظیفه خودش راخوب انجام نمی داد.میگفت فلانی عصبانی نباش(آدم دانابااشاره ،آدم نادان باکتک)
ماراآنچنان گرفتارتوهم وخودزنی کرده اند؛که حتی تورک زادگان هم به این توهمات باورکرده اند.
چپ های ایرانی بیچاره هاتا20 سال پیش هرچه کتاب خوانده اند،اکثرانوشته های شئونیست های ایرانیت خواه وپان ایرانیست وگذرکرده اززیرنظرماموران ساواک وساواما بوده است.
درطی این 20سال به قوت اینترنت غبار وتاریکی ازتاریخ وجعلیات نویسندگان ایرانی برطرف شده است.تعدادی هنوزدراین باره مطالعه وسوادی ندارند،بایدواگرذهنیت ناسیونالیستی ایرانیتی به آنهااجازه داد،اگرمطالعه کردند،میتوانند؛

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پرویز....علاوه بر این که چوبان تورکی است و فارسها ان را با تبدیل ب به پ دزدیده اند و به وازگان خود افزوده اند همین چوبان معادلهای تورکی دیگری هم دارد: سوروچو، قویچو، قویونچو، اوباباشی، اوبابیگی، قاپیت، آن شبانی که می گویی دزدیده شده همین چوبان تورکی است. بفهم. در ضمن برای دوست: ما تورکها: آرخاداش، یانداش، یولداش، آیاش، ائش، اسیرگن، آرتاش، اوغوز، توتاچی، ایناق، گؤروندش و غیره را داریم. .... مانقورتی؟! و خودشیرینی می کنی؟ دشمن خود تورکی است از ریشۀ دوشمک (پست، افتاده، کوچک، حقیر) دشمن یعنی انسان پست و بد. این کجاش فارسیه؟! سواد تورکی نداری حرف نزنی خیلی با آبروتره. در ضمن برای دشمن هم ما تورکان یاغی، یاوا، کؤتو، آوان، دایسون، قاج، دایین، یاو، قانتار، بوس، قانلی و غیره را داریم. گذشت ان زمان که با عوام فریبی ملت
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نخست ممنون از طرح نظر دوستان :
«-شعار ازربایجانیها علیه شونیست فارس باید شدیدتر از این باشد که تا حالا گفته شده است. »
منظور نویسنده شعارهایی مثل مرگ بر فارس - زبان فارسی زبان سگ و مانند اینهاست.
«- اگر همان کاری را نکنیم که دشمن با ما میکند, نخواهیم توانست ذره ای از حقوق خود را .بگیریم.»
منظور اینجا هم باز مقابله به مثل است.
----------

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای ائلیار الان چند روز است که نشریه شونیست فارس به ملت تورک توحین کرده. ده ها هزار از مردم ازربایجان به خیابانها امده اند . باتوم خورده اند بازداشت شده اند . یک شخص فارس زبان یا یک رسانه فارس زبان، یا یک سازمان فارس زبان توحین این نشریه را محکوم کرده است؟ یا حتی انتقاد کرده است؟ پس چرا هیچ فارسی صحبت از پان فارسیسم. پان ایرانیسم نمی کند؟
چرا هیچ فارسی برخورد خشن پلیس با اجتماع مسالمت امیز را محکوم نمی کند. ؟
هر وقت فارسها، پان ایرانیست ، پان فارسیزم را محکوم کردن شما هم پانترک و ترکیزم را محکوم کنید
شعار ازربایجانیها علیه شونیست فارس باید شدیدتر از این باشد که تا حالا گفته شده است


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی آ.ائلیار,پس به سئوال من جواب ندارید. من از شما پرسیدم. گرامی دشمن تصمیم گرفته شما را نابود کند ولی شما دنبال عدالت میگردید. قبل از شما خیلی ها عدالت را خواستند و گشتند ولی همه شان قربان عدالت خواهی خود شدند. جلوآلمان نازی را با عدالت خواهی نمیشد گرفت. عذر میخواهم, اگر همان کاری را نکنیم که دشمن با ما میکند, نخواهیم توانست ذره ای از حقوق خود را .بگیریم. اگر میشد تا حال گرفته بودیم.. قربان و صدقه کارآئی نداشته و نخواهد داشت. آخ دوست عزیز هر موقع توانستید دو سه نفر همکارتان را در این سایت بعدالت خواهی و برابری قانع کردید, بعد از آن می آئید بسراغ ما.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب عزیز جان، شما بگویید چرا صد سال است « آزادی و برابری و عدالت» ، حتی به صورت حداقل، در جامعه ی ما عملی و حاکم نشده است؟
شما نتایج تحقیقات خودتان را بگویید من هم بیاموزم.

چیزی که من می بینم راه رسیدن به این چیزها شعارهای مرگ بر- و زبان سگ ، نیست. راه ایده لوژی ترک گرایی یا فارس گرایی نیست.
اگر راه رسیدن، اینها و مانند اینهاست ، مرا هم حالی کنید . ممنون میشوم که با دلایل خود راه درست را برایم نشان دهید.
-------
برای اینکه آب کتری شما بجوشد نیاز به دمای کافی دارد. راه آن فحش به چایدان و آب و کوبیدن اینها نیست.
تا شرایط لازم ، واجب، ضروری، برای یک چیز آماده نباشد، تا عمل درست انجام نگیرد، موفقیت نصیب آدمی نمیشود.
تحق یا عدم تحقق یک چیز الزاما دلیل بر درستی یا انسانی بودن آن هم نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.ائلیار عزیز, میان خودمان بماند , بیشتر از صدسال است این حرفهای عدالت و برابری زده میشود. چرا هنوز هم عملی نشده است؟ درباره اش کمی تحقیق کنید
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخه عزیزان، وقتی میگوییم :
-جنبش حق طلبانه ی آذربایجان مخالف اعدام است
- موافق برابری ست
-موافق آزادی ست
- یک جنبش مستقل از همه لحاظ است

دیگر بر اساس این درک خود که نمی توانیم
- شعار مرگ بر- بدهیم
- نمیتوانیم زبان فلان را زبان سگ بنامیم
- نمی توانیم آتا ترک گرایی و اردوغان گرایی بکنیم.
- نمی توانیم مثل فارسیستها مقابله به مثل راسیستی پیشه کنیم و شعار های مخالف ایده و هدف خود بدهیم.

یک کمی تفکر لازم است. نمیشود که در این انتخاب و عمل ساده -بسیار ساده -خطا کنیم.
ما مسئول عمل فارسیستها نیستیم- هرچه ایده لوژیشان ایجاب میکند- بگذار بگویند و بکنند-ما مسئول سخن و شعار و عمل خود هستیم- و مقابله به مثل هم غلط است- نمی توانیم با مقابله به مثل مانند آنها راسیسم گرایی کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای ائلیار تا حالال یک فارس زبان دیده ایی که به فارسیزم اشاره کند؟ اخه ترکیزم کجاست در حرکت ملی ازربایجان؟
سیستم فارس عملا ترکها را در ایران نابود کرده حالا شما می فرمایید شعار محترمانه به انها بدهیم؟ ترک و فارس در ایران از حقوق و امکانات برابر هستند که شعار ها هم برابر باشند؟ فارسها به اندازه کافی به کلمه پانترک و ترکیزم دامن می زنند برای زیر سوال بردن حرکت ملی ازربجان. شما چرا اینکار را می کنید؟ در استادیوم ورزشی چندین هزار نفر می گویند ترک خر ایا فارسی دیده ایی اعتراز کند؟ انقاد کند؟ اقا یک جبهه جنگ است ولی شما می فرمائید با گلوله های مشکی به همدیگر شلیک کنید
استفاده ازلغات پانترک و ترکیزم به هر عنوانی در این شرایط حرکت ملی ازربایجان اب ریختن به اسیاب دشمن است بلی دشمن .
و دقیقا سیستم فارس از این طریق حرکت ملی ازربایجان را سرکوب می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.ائلیار گرامی, شما اگر پنج انگشت تان را به عسل آغشته و به دهان این جماعت فارس , خواه در حکومت باشند خواه بیرون از حکومت فرو کنید, بازهم در باره تان همین ها را و حتی بد تر از این ها را خواهند گفت. شما که الحمداللاه خاصیت این ها را میدانید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناسیونالیسم تبعیض دیده ناسیونالیسم از پیش محکوم شده است. و واکنشی ست در برابر حق کشی ناسیونالیسم حاکم. اما راه درستی برای حل مشکل تبعیض دیدگی نیست . چرایش اینه که از واکنش ناسیونالیستی شروع شده به ناسیونالیسم افراطی و در خاتمه به فاشیسم کشیده میشود.
مسئله ما آن نیست که حکومت و فارسیستها جنبش حق طلبی را پان ترکیسم می نامند، یا در میان تبعیض دیدگان گروهی ناسیونالیست ، پان ترکیست وجود دارد- این چیزها همیشه خواهند بود.
مشکل جنبش حق طلبی اینه که :
1- عملا درک نکرده نباید در برابر فارسیستها و اسلامیستها در سنگر ناسیونالیسم جاگرفت.
2- در مقابل ناسیونالیسم افراطی موضع تأیید دارد و به آن عمل میکند برخلاف موضع نفی:
3- فاکت این دو قسمت ویدئوها و شعارهای ناسیونالیسم افراطی ، ترکیسم گرایی ست که دهه هاست داده میشود:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا كه شورش را در آورديد.نوشته هاى پان فارس ها را سه بار آنهم تكراري با نام هاى جعلي منتشر مى كنيد . ولى ياد داشت هاى ديگران را ضمن قيچى كردن بي معنا و بى سر ته ، آنهم بعد از دوسه روز ...از شما فارس ها بيش از اين انتظارى نيست . و اميد بستى به امثال ايران گلوبال هم توهمى بيش نيست . نژاد پرستى فارس در همه جا موج مى زند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا زمانیکه ما نتوانیم فرق بین ذاسیونالیزم متجاوز و ناسیونالیزم دفاعی را تشخیص دهیم و همه مقولات اجتماعی را با فرمولهای طبقاتی مورد بررسی قرار دهیم، خواهی نخواهی در صف ظالمان قرار خواهیم گرفت. مسایل اجتماعی فرمولهای ریاضی نیست که ما با اتکا به روایات امامان و یا نظریات مارکس و لنین بخواهیم هر چیزی را از زاویه دید آنها مورد کنکاش و بر رسی قرار دهیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محمد آزادگر مسئول هیت اجرائی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در مقابل سخنان اقای سیروس مددی نوشت : " پان ترکیسم " حربه ای است که جمهوری اسلامی و طیف سلطنت طلب و دنبالچه های فکری آنان ، برای سرکوب حقوق و خواسته های حق طلبانه ترک ها در ایران از آن استفاده می کنند و اضافه میکند " .. بسیار طبیعی است در میان حرکت ملی آذربایجان گرایشات افراطی ملی هم باشند که این ها نقدا خطری برای حرکت ملی آذربایجان نیستند . این گرایشات افراطی هم در حقیقت عکس العمل و بازتابی است در مقابل پان ایرانیسم و فارس گرایی افراطی و گرگ درنده حی و حاضر جمهوری اسلامی . "

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چون تا زمانیکه اران شمالی وجود دارد، ویا از زمانیکه اران شمالی بوجود آمد ، پان ترک آذری بیاد هویت و استقلال افتاده . علاج سکوت آذری های راسیست ، این است که ایران در حکومت فعلی یا در حکومت آینده ، طی یک اقدام برق آسا یا از طریف رفراندم ، اران شمالی را به کشور مادر یعنی ایران ملحق کند . یکی از اهداف اپوزیسیون ایرانی برای همیشه باید باز گرداندن آذربایجان شمالی به وطن و سرکوب تجزیه طلبان راسیست آذری باشد . تا زمانیکه اران شمالی وجود دارد آذری های ضد ایرانی دست از دشمنی با ایران و فارس بر نخواهند داشت . به این دلیل باید آذربایجان شمالی اشغال گردد . روسیه و ارمنستان و کردستان متحدان ایران هستند . ترک آذری خلاف کرد و عرب و بلوچ و ترکمن بجای مبارزه با دولت حاکم در ایران ، همیشه با مردم ایران مخصوصا با فارسها مبارزه کرده و آدرس غلط داده تا دولتهای شاه و شیخ بتوانند عمر درازی داشته باشند . آذری ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایلار : " ایده لوکهای فارسیست بزرگترین دروغگویان تاریخ اند. اینان ترک تاریخی را از آذربایجان جدا میکنند "
پس بزرگترین دروغگو زکریا قزوینی مولف آثار البلاد در قرن هفتم است که می گوید بر خلاف سایر شهرهای آذربایجان تا این لحظه ( قرن هفتم زمان نوشتن کتاب)هیچ ترکی به تبریز دست نیافته و گمان منجمان آن است که دست نخواهند یافت چرا که صاحب آن مریخ است!( البته مریخ هم نتوانست به تبریز کمک کند!) یا کتاب سفینه تبریز و روحی انارجانی یا حتی اولیا چلبی جهانگرد ترک که مردم بومی و اعیان تبریز را فارسی زبان می نامند همه دروغگویند.
ایلار : " ما در فرهنگ ترکی خود لغت « آذری» نداریم. لغتی ست بیگانه با ترکی ما "
شما در فرهنگ ترکی خود نه آذری دارید نه ترک هر دوی این وآژه ها از فارسی می باشد. اصلا واژه فرهنگ ندارید از واژه فرنگی کولتور ( = کالچر) استفاده می کنند. کدام نوشته و کتابی از خود دارید که دنبال