پس از گذشت ۹ سال؛ قاتلان محفلی کرمان به اعدام محکوم شدند