نامه به مدير ايران گلوبال در باره علاقه اينجانب به فيلمفارسى و موسيقيفارسى