حرکت تاریخ


آینده ای برای خدایان زور نیست //جز ننگ و تیره روزی و نابودی و شکست!:

تاریخ  پیش میرود و توده های خلق

سیل عظیم کارگران و ستمکشان

توفنده و مصمم و پیگیر و استوار

با گامهای  محکم خود، پیش میروند

چون موجهای سرکش دریای پرخروش

+++++

تاریخ پیش میرود و آن سیه دلان

وآن سفلگان پست که با زور و قلدری

بر سرنوشت توده محروم، حاکمند

وآنها که با شکنجه و کشتار و اختناق

ره را به پیشرفت بشر،سد کرده اند

باور همی کنند که دنیای پیر ما

ایستاده است و صاحب شور و اراده نیست

خام است  این خیال!

+++++

دنیای پر تلاطم و پر جنب و جوش ما

دریائی از تحرک و شور است و التهاب

تاریخ نیز، با همه جذر و مد ها

تاریخ مرگ  کهنه و زائیدن نو است

با چشم معرفت چو به تاریخ بنگری

در سینه اش نهفته چه بسیار درسهاست

درس قیام و شورش و طغیان توده ها

درس مبارزات عظیم ستمکشان

درس تلاشهای غرور آفرین خلق

درس حماسه ها و هزاران نبردها

درس شکست قطعی آنها که سالها

میخواستند سد ره زندگی شوند

خود را خدای ساخته، فریاد میزدند:

ما صاحب اراده و نیرو و قدرتیم

ما سایه خدا به زمینیم و بندگان

باید به صد خشوع

اطاعت زما کنند

عبادت به ما کنند

++++

تاریخ پیش میرود و توده های  خلق

موج عظیم کارگران و ستمکشان

رزمنده و مقاوم و پیگیر و استوار

در آخرین مبارزه، در آخرین نبرد

پیروز میشوند به یغماگران پست

آینده ای برای خدایان زور، نیست

جز ننگ و تیره روزی و نابودی و شکست!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.