روحانی ـ ترامپ، پشتگرمی ریا و دروغ

چه جای بیگانه و تاریکی ست این جهان نابرابر و ناتوان کش برای نوع انسان زیر تحمیق، ستم و تنگدستی؛ بویژه آنگاه که واپسگرایان و تبهکاران ضدبشری پیش چشم تو ریامی ورزند

چه جای بیگانه و تاریکی ست این جهان نابرابر و ناتوان کش برای نوع انسان زیر تحمیق، ستم و تنگدستی؛ بویژه آنگاه که واپسگرایان و تبهکاران ضدبشری پیش چشم تو ریامی ورزند و برابر دیدگاه جهانیان با دروغ، تبختر و خودنمائی بی مایه می ایستند و یکراست و بی شرمانه داعیه نوعدوستی سرمی دهند. در حالیکه می دانیم دست و پای همه شان غرق در خون و نان بی دادرسان و فراریان و سربه نیست شدگان می باشد. در اینچنین میدان شعار بازی جهانی و وعده های توخالی انسانمداری چکار می شود کرد؟ جزاینکه: باید بیدارتر و هوشیارترشد. و بنام قربانیان علیه جانیان بهره کش و خودکامگان مذهبی دادخواست داد. دادگری ایکه پیوسته می داند" سرمایه و مذهب"باهم هموند بوده اند" و هردو ریاکارانه پرچم دادخواهی ها و برابریجوئی ها را به زیرکشیده اند. بایسته ی نوع انسان است علیه سران مذهبی و سرمایه هرچه بلندتر فریاد برکشد، و برابر دشمنان نوع بشر هوشیارترباشد و سازش ناپذیر در صف مزدبگیران و تنگدستان استوار بماند. و با همدلی و همکاری بر مبارزه "دوسویه" با آنها پافشارد؛ و با هر اهرم و وسیله ی ممکنی در خدمت افشاگری، روشنگری و همبستگی انسانی بود تا پایگاه و جایگاه طبقاتی انسان لهیده و ستمزده مقتدر گشته و برپای خود روزی سوارشود.
در نشست عمومی سازمان ملل، ترامپ با یاغی خواند استبداد ولائی، و رژیم نامیدن دستگاه آن، از دولت حاکم خواست که بیش از این ( بدنبال مرگ و خشونت نرود و همچنین باید دست از پشتیبانی از تروریسم بردارد. ) وی گفت از دولت ایران می خواهم که به حقوق مردم خود احترام بگذارد. زیرا مردم ایران به دنبال تغییر هستند. آقای ترامپ گفت: ترس رژیم ایران از مردم چنان بالاست که رژیم ناگزیر شده دسترسی مردم به اینترنت را محدود و یا بگیرد، و پیوسته مخالفان و ناراضیان را به زندان بیاندازند. ترامپ با انتقاد از سران ایران گفت: (رهبران ایران یک دیکتاتوری در پشت پوشش دموکراسی) را به نمایش گذاشته اند؛ آنها به جای خرج کردن ثروت کشور برای مردم خود، مردم را قربانی اهداف سرکردگی مذهبی خویش می کنند و دارائی کشور را روانه حماس و حزب الله کرده تا به کشورهای دیگر حمله کنند؛ ثروت ایران متعلق به مردم است اما اینک صرف تروریست ها در سوریه و یمن می شود. بموازات آن ترامپ، پیرامون برجام چنین گفت: برجام مایه خجالت آمریکاست، و ما به آن پایبند نخواهیم بود؛ اگر منافع آمریکا را تامین نکند. او کره شمالی را تهدید به نابودی کامل کرد. در ارتباط با تهدید ترامپ، پرسیدنی ست! اسکان 65000 تفنگدار دریائی در ژاپن، و 28000 دیگر در کره جنوبی بخاطر چیست؟ چرا کیم اونگ ایل و ساختارش نباید ابزار دفاعی داشته باشد؛ تا دچار سرنوشت نجیب الله، میلوشویچ، صدام، قذافی و...نشود؟ چرا اسرائیل صهیونیست راسیست و خود آمریکا سلاح اتمی داشته باشد و دیگران نه؟
و روز پس از آن در نشست عمومی، خلاصه پاسخ و دروغ های روحانی به ترامپ چنین بود: ما امروز در صف مقدم مبارزه با تروریسم و تندروی مذهبی در خاورمیانه قرار داریم، نه از موضع فرقه ‌ای و قومی، که از موضعی انسانی، اخلاقی و استراتژیک. ایران نه می خواهد امپراتوری تاریخی اش را بازسازی کند و نه می¬خواهد، مذهب رسمی اش را حاکم؛ و نه می¬خواهد انقلاب اش را با زور سرنیزه صادر کند. حقوق بشر و حقوق شهروندی در کنار اسلا‌مخواهی و عدالتجویی از مهم ¬ترین خواسته های مردم ایران در طول بیش از یکصد و پنجاه سال گذشته و به ویژه در انقلاب اسلامی سال 57 بوده است. رویکرد ما صلحخواهی و پشتیبانی از حقوق ملت ‌هاست. در دنیای امروز صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت کشورها در هم تنیده شده‌ و نمی‌شود مردم فلسطین توسط رژیمی شرور و نژادپرست از کمترین حقوق انسانی محروم باشد و غاصبان آن سرزمین در امنیت باشند. نمی‌شود یمن، سوریه، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار در فقر و جنگ و درگیری زندگی کنند و عده‌ای گمان کنند که می‌توانند امنیت و رفاه و توسعه بلندمدت در کشورهای خود داشته ‌باشند. و این ریاکار هرگز از جنگ مذهبی خود با سنی ها در منطقه که زندگی مردم یمن، سوریه، لبنان و بحرین و...را به جهنم بدل ساخته هیچ نمی گوید.
با نگاه کردن به آنچه را که این دو سمبول ارادی کور"سرمایه و مذهب" بنام کشورهای خود در سازمان ملل گفته اند می بینیم، که آنها جز ریا و دروغ نسفته اند. امپریالیسم آمریکا که نیاز به بازشناسی دوباره ندارد. بگفته ترامپ، "برتری یکم"همیشه با منافع آمریکاست که پایه ی روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک کشورش با جهان می باشد. این برتریجوئی و جهانخواری آمریکائی برای نوع بشر در سراسر گیتی تاوان های بسیار سنگینی داشته، و میلتاریسم ناتو با هزینه سالانه ((یک هزار میلیارد))به سرکردگی آمریکا بی کم و کاست منشأ خودکامگی غرب، فقر ملل زیر ستم و بهره کشی از آنها، جنگ، ناامنی، ویرانی، فساد، بیکاری، سیل فراریان، و از همه بدتر مادر فناتیسم فرقه ای گشته و پشتگرمی تروریسم مذهبی ست که در آغاز علیه کمونیست ستیزی برپا شد. برنامه بنیادگرائی سیستماتیکی که در خدمت سرمایه بود و استعمار مدرن آن را در کشورهای اسلامی نمایندگی می کرد. و دور اخیر آن با پرورش "طالبان آمریکائی" شروع شد، و سپس با حلق آویزکردن "نجیب الله چپ" در برابر دفتر سازمان حقوق بشر افغانستان، پا به سیاست چپ ستیزی مدرن غربی ـ آمریکائی گذاشت؛ که سپس اسلام سیاسی ایران خلف او شد و سیاستگذاری مذهبی برپاگشت. پرسش! خمینی را که به ایران آورد؟ جز آمریکا و بیاری غربی ها! اما غافلگیری ارتجاع و تناقض آمریکا با تروریسم مذهبی در آنجا آغاز شد که 11 سپتامبر رقم خورد!
سخنرانی روحانی در سازمان ملل! او آوای میانه روی و نرمش پذیری رژیم مذهبی را نمایندگی می کند. ا دروغ هایش در سازمان ملل چیزی از هویت رسوا، عملکردهای ضدبشری و تبهکاری های رژیم اش علیه مخالفان و ناسازگاران نمی کاهد. روحانی هرچه می خواهد می تواند بگوید اما در عمل به هیچکدام از آنها پایبند نیست و نبوده است. برجام، برخلاف ادعای او بهترین نشانه صدق رژیم نیست. چراکه رودرروئی روزانه ی سران رژیم نسبت به برجام جاری ست. برخلاف نگاه روحانی از برجام، فرجام برجام متعلق به سرنوشت آخوندهاست. نه یک یا چند کشور. در سند برجام هرگز همکاری نو در دیپلماسی جدید جهانی روی نداده است. زیرا آخوندی ساز خود را همچنان می زند و آمریکا هم برای خود تکنوازی می کند. روحانی از کدام تعامل مبتنی بر مشارکت و سازندگی دوجانبه، میان رژیم او و جهان حکایت می بافد؟ اینکه امروز کف گیر به ته دیگ خالی خورده، و ناچار درهای التماس به همکاری بسوی غارتگران گشوده است؛ یک بی پرنسیپی ست و دلیل آن تنها پا در هوائی حاکمیت را نشان می دهد. وگرنه چه کسی هست که نداند این رژیم در پی سرکردگی جهان اسلامی ست و با تک تک کشورهای سنی مذهب سر نزاع دارد؟ او کوچکترین دادخواهی شغلی و کارگری را برنمی تابد؛ چه رسد به سرکوب عقاید و مذاهب دیگران داخلی و منطقه ای و جهانی! او از نبود اجبار در تحمیل مذهب رسمی هجو می بافد. آیا رژیم مورد نظر او بردباری نگاه محمدعلی طاهری "حلقه طاهری" را برمی تابد! که به او حکم اعدام بخاطر عقیده داده است؟ چرا به دادخواست حقوق صنفی رضا شهابی و دیگر اعتصابیون غذا که در حال مرگ تدریجی اند را پس از 43 روز پاسخ نمی دهد؟ روحانی هم بسان تهدید ترامپ از کره ی شمالی و ایران، بی پایه و توخالی ترامپ را تهدید کرده و می گوید: تنها یک لحظه تصور کنید که منطقه خاورمیانه بدون برجام، در چه وضعیتی قرار داشت. تصور کنید اگر در کنار جنگ‌های داخلی، تروریسم تکفیری، بحران‌های انسانی، و وضعیت‌های پیچیده سیاسی¬ ¬ـ اجتماعی در غرب آسیا، یک بحران ساختگی هسته‌ ای نیز در این منطقه وجود می‌داشت؛ آنگاه چه می¬‌شد؟ نتیجه بگیرم! این دو ترامپ ـ روحانی ریاکارند و دروغ می گویند. آمریگا بدنبال باجخواهی تاریخی خویش است. رژیم ولائی نیز در پی جان بدربردن از آورهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ست. هریک از آن دو نیازمند به بازسازی بساط بیمار و ضدبشری خود است. امپریالیسم آمریکا غرق در ناهنجاری سیاسی و نارسائی های رکود تولیدی ـ اقتصادی ست و در میدان رقابت و فن آوری ناتوان است، رقابتی که او آنرا دیری ست به چین باخته است. نه رژیم یکه تاز ولائی و نه دولت ترامپ میلیاردر هیچکدام نمی توانند مبتکر همکاری های فراملی ـ جهانی و همزیستی مسالمت آمیز انسان های کار و همدرد باشند و نیستند. شایسته است برای مقابله با هرگونه تهدید، خشونت و تندروی برابر هردوی آنها ایستاد و وارد همبستگی داخلی، منطقه ای و جهانی شد.
بهنام چنگائی 30 شهریور 1396

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تحلیل بسیار خوب و کم نظیری بود هر دو رژیم ریاکارند..