گفتگو با آقای فرامرز دادرس

کارشناس اطلاعاتی در مورد حضور یا عدم حضور نیروهای سپاه در کرکوک و همچنین اینکه سپاه برای عراق
امنیت می آورد یا خیر!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: