واکنش فرزندان محصوران به سخنان شمخانی: صورت مسئله را پاک نکنید