برای هر پست سازمانی شهرداری تهران سه کارمند وجود دارد