لزوم آغازاعتراضات گسترده درآذربایجان

مردم آذربایجان علیرغم موانع و مشکلات بهتر است همزمان با اعتراضات دیگر شهرها به میدان مبارزه با دولت سرمایه داری و اشغالگر ایران بیاید. این مبارزه اگر کوتاه هم باشد دستاوردهای زیادی به مبارزه مردم آذربایجان خواهد داشت...

اعتراضات مطالباتی 

اعتراضات خودجوش مردم در بعضی از شهرهای بزرگ ایران علیه بی عدالیتها، استبداد مذهبی، فقر، بیکاری و گرانی شروع شده است و روز به روز گسترش می یابد. این اعتراضات با اعتراضات جنبش سبز متفاوت به نظر میرسد و هیچ جناح حکومتی و یا احزاب شوونیست و ضد دمکراتیک ایرانگرا در رهبری این اعتراضات قرار نگرفته اند. در این اعتراضات مطالبات مردم اجرای قوانین جمهوری اسلامی و یا مطالبه اصلاح طلبانه "رای من کو" و حمایت از جناح اصلاح طلب رژیم فاشیستی ایران نیست. مردم بر علیه وضعیت فلاکتبار بپا خاستند و شعارهای سیاسی ضد رژیمی ضد دولتی وشعارهایی در زمینه مطالبات اقتصادی میدهند.
اعتراضات توده های محروم در شهرهای بزرگ، رژیم فاشیستی و اسلامی ایران را در تنکنا قرار داده است. بنابر این اکنون زمان و شرایط مناسبی برای آغاز اعتراضات در آذربایجان ایجاد شده است. اگر اعتراضات در تمامی شهرهای آذربایجان صورت بگیرد دولت نمی تواند براحتی با مردم معترض مقابله کند.
اکنون شرایط برای اعتراض مردم آذربایجان جهت کسب مطالبات ملی، مطالبات کارگری و مطالبات زنان و همه حقوق و مطالبات دمکراتیک دیگر ایجاد شده است.
اعتراضات کنونی در شهرهای فارس با جنبش سبزچند سال قبل متفاوت است. این اعتراضات خود جوش و بدون رهبری حزبی هستند. از اینرو آذربایجانیها نگرانی گذشته را ندارند که با آغاز مبارزه به آلت دست نیروهای فاشیست ایرانیگرا تبدیل شوند و دشمنان خود را به قدرت برسانند.

حفظ صف مستقل

مردم آذربایجان می توانند با صف مستقل خود، همسو و همزمان با مبارزات مردم دیگر شهرها اعتراض و راهپیمایی کنند بدون اینکه به زیر سلطه و اتوریته جریانات سیاسی ایرانیگرا بروند.
حفظ صف مستقل و طرد جریانات ایرانیگرا از اولویتهای مبارزه ملی، دیگر مبارزات دمکراتیک و کارگری آذربایجانیها است. اکنون مردم آذربایجان از ستمهای ملی، تبعیض جنسی علیه زنان، از فقر و بیکاری و گرانی و دیکتاتوری رژیم فاشیستی و اسلامی ذله شده و به تنک آمده اند و روحیه اعتراضی و تعرضی پیدا کردند.
خیلی از مردم آذربایجان در حد انفجار قرار دارند و میخواهند خشم و نفرت خود را به جنایتکاران اسلامی، کاپیتالیستهای استثمارگر، دولت دیکتاتور، دزد و چپاولگر نشان دهند.
کارگران و زحمتکشان آذربایجان تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی هستند، زنان آذربایجان از تبعیض و آپارتاید جنسی، از قوانین ضد زن اسلام و قران، از حجاب و غیره به جان آمدند و خواهان زندگی انسانی، آزاد و برابر هستند.

جوانان آذربایجان برای آینده ای شاد

جوانان آذربایجان در فقر، بیکاری و محرومیت بسر میبرند و با ناامیدی زندگی میکنند. آنها برای زندگی مرفه و آینده ای شاد و موفق حاضر به مبارزه هستند.مردم آذربایجان بخاطر تورک و آذربایجانی بودن ستم سیاسی، ستم اقتصادی مضاف، ستم فرهنگی را متحمل میشود و هویت و موجودیت ملی شان نفی و انکار میشود. ملت تورک آذربایجان برای رهایی از اسارت و بردگی ملی و برای تشکیل دولت مستقل و کشور مستقل مبارزه میکند. دولت سرمایه داری، اشغالگر و فاشیست اسلامی ایران دریاچه زیبا و شور ارومیه را خشک کرده و آنرا به کویر نمک تبدیل کرده است که بزودی زندگی همه مردم شهرهای آذربایجان را در خطر جدی قرار خواهد داد. مردم برای نجات دریاچه پیکار میکنند.

از این فرصت باید استفاده کرد

اکنون که اعتراضات خودجوش در دیگر شهرهای ایران آغاز و اوج گرفته است، شرایط و موقعیتی مناسب برای آغاز اعتراضات مردم آذربایجان هم می باشد. از این فرصت باید استفاده کرد. مردم آذربایجان باید به خیابانها بریزند و خواسته و مطالبات خود را مطرح کنند. اعتراضات عمومی، راهپیمایی ها و تظاهراتهای مسالمت آمیز قدرت و اتحاد مردم را بیشتر میکند، صف و جبهه جنبش های ملی، طبقاتی، زنان و جوانان آذربایجان را مستحکمتر میکند.

پیشروان جنبشهای اجتماعی

فعالین سیاسی چپ و دمکرات و سوسیالیست باید به آرایش، سازماندهی و رهبری مبارزات و اعتراضات طرح و برنامه داشته باشند. 
در آذربایجان جنبشهای اعتراضی ملی، طبقانی، جنسی و دیگر جنبشهای دمکراتیک در جریان هستند. پیشروان و رهبران این جنبشهای اجتماعی باید با مطالبات و شعارهای خود به میدان مبارزه بیایند. تنها حضورهمه جنبشهای اجتماعی میتوانند ماهیت دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم آذربایجان را به نمایش بگذارند. حضور همه اقشار و طبقات ستمدیده آذربایجان بویژه حضور گسترده کارگران و زنان در اعتراضات عمومی ضروری است.

 جنبش ملی و جنبشهای کارگری و زنان
 

برخی از جریانات چنین وانمود میکنند که مردم آذربایجان فقط و فقط برای مطالبات ملی مبارزه میکنند. بی شک چنین نیست. درآذربایجان علاوه بر مسئله ملی و جنبش ملی، جنبشهای کارگری و زنان هم در جریان هستند و میلیونها کارگر محروم آذربایجانی و میلیونها زن اسیر و برده تورک برای آزادی و برابری مبارزه میکنند و شعار و مطالبات خود را دارند.

شعارهای ملی و دمکراتیک باید جایگزین شعارهای نادرست بشوند

مردم آذربایجان باید از شعارهای نژادپرستانه و توهین آمیز و ضد آذربایجانی تورکگرایان افراطی بر حذر باشند. شعارهای ملی و دمکراتیک باید جایگزین شعارهای نادرست بشوند.
آذربایجانیها از اعتراض و مبارزه سود خواهند برد و صفوف خود را متحد و محکمتر خواهند کرد. یکی از نقطه ضعفهای همه این اعتراضات نبود سازماندهی و نبود تشکیلات های سیاسی است. در آذربایجان کارگران، زنان، ناسیونالیستها، سوسیالیستها و مدافعان محیط زیست تشکیلات ندارند. نبود تشکلات قدرتمند، رژیم سرکوبگر را قادر میکند تا مانع گسترش اعتراضات و قیام مردم بشود. 
مردم آذربایجان علیرغم موانع و مشکلات بهتر است همزمان با اعتراضات دیگر شهرها به میدان مبارزه با دولت سرمایه داری و اشغالگر ایران بیاید. این مبارزه اگر کوتاه هم باشد دستاوردهای زیادی به مبارزه مردم آذربایجان خواهد داشت.

 

منبع: 
ایران گلوبال-کامنتها
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.