وضعیت آب وهوا اعلام شد ولی شرکت آسمان پرواز را لغو نکرد