ملاحظاتی پیرامون منشور گروه کار سه سازمان چپ

با جای گزینی« حق آموزش زبان مادری» به جای « حق تحصیل به زبان مادری» میتوان فاتحه کل منشور را خواند. این دیدگاهی ست « شونیستی». البته قابل فهم است. چنین اندیشه ای سابقه تاریخی دارد.
نتیجه ی ملاحظات نشان میدهد در" وحدت چپ "مورد بحث، « از یک سو دیدگاه شونیستی، و از سوی دیگر دیدگاه اصلاح طلبی»، رگه های خود را بخوبی نشان میدهند. اما خود منشور در کل کار مثبتی ست...
 

گروه کار سه سازمان چپ منشور خود را منتشر کرده * است، که میتوان به لینک آن در زیراین نوشته مراجعه کرد.  
منشور مذکور از دوبخش تشکیل شده : نخست خود« منشور»، بعد « پیشنهادات» در مورد منشور. براین پایه من هم سخنم را دو بخش میکنم. 
منشور:  این بخش در کل مثبت است و نکات منفی قابل ذکری ندارد. اینجا کمی به نکات مثبت آن اشاره میکنم و بعد به پیشنهادات می پردازم.
آنچه که در منشور بیشتر توجه خواننده را جلب میکند پاسخ به چند مسئله اساسی جامعه ماست: رفع حکومت موجود، استقرارعدالت اجتماعی، رفع تبعیض. و در کنار آنها منظور این جمع از سوسیالیسم. 

نویسندگان در تدوین منشور تا حد ممکن مسایل « مشکل آفرین» را وارد نکرده اند، اما در عین حال به مسایل مهم نیز تا حدودی جواب داده اند. همینطور « راه کشف» اجتماعی و جمعی مسایل را « باز» گذاشته اند. که پروسه های عینی آنها را در آینده مشخص کنند تا بتوان تصمیم مشخص گرفت. امید است این متد در تنظیم اسناد دیگر نیز رعایت شود. یعنی پاسخ به مسایل مهم، کنارنهادن مسایل جانبی، و باز گذاشتن راه کشف جمعی دشواریها. 
باشد که« اسناد و اعمال و سیاست» آینده ناقض مواد این منشور نباشند.
اینجا «هسته» اندیشه ی منشور را در چهار مورد میاورم و توجه خواننده را به مطالعه خود منشور جلب میکنم.

رفع حکومت دیکتاتورحاکم( مستبد در منشور) :

« لازمه گذار به دموکراسی و تحکیم آن، گذار از جمهوری اسلامی، انحلال دستگاه های ویژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.»بند 13

 عدالت اجتماعی:
« بر تامین حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بیکاری و تضمین اشتغال و بر حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏ های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشاریم. »بند 14

رفع تبعیض: 
علاوه از تأکید به برابری زن و مرد در مورد مسئله ملی آمده:

« اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه‌های جمهوری اسلامی است. چند ده میلیون ترک آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که همه شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت در ایران موظف است امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‏های کشور را فراهم آورده و به جبران عقب‌ماندگیهای ناشی از دهه ها اعمال تبعیض اقتصادی و فرهنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، لازمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، سکولار و مدرن در کشور است. » بند 17

منظور از سوسیالیسم:

«ما جزئی از جنبش چپ هستیم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهایش، با نقد نظری و تجربی این جنبش، به این باور رسیده ایم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنیده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به این ارزش ها، شکل می‏گیرد. »بند 3
شاید سوسیالیسم مورد نظر نویسندگان را بتوان چنین بیان کرد: آن نتیجه روند تحقق ارزشهای سوسیالیستی و انسانی ست، که چگونگی اش را پروسه عمل میتواند نشان بدهد. اصول آن  به صورت جمعی و دموکراتیک در طی پروسه هایی، میتواند کشف و پیاده شود. با رعایت ارزشهای انسانی. از زاویه دیگر، سوسیالیسم مذکور نسخه آماده ای نیست. 

و اما قسمت پیشنهادات منشور:

بهتر بود این بخش هم شماره گذاری میشد، ولی من به ترتیب آنها-درکل 7 پیشنهاد-  اشاره میکنم:
پیشنهاد 1 -2 : "مخالف سرمایه داری" به معنای « مخالف سیستم سرمایه‏ داری» ست. برای عموم اصطلاح ساده قابل فهم تر است. " سیستم سرمایه‏ داری" اصطلاحی آکادمیک است. برای درک زحمتکشانی که 22 تا 25 درصدشان گام در مسیر اعتیاد گذاشته اند عبارت « مخالف سرمایه داری» راحت تر قابل هضم است. چپ تنها« ناقد سرمایه داری» یا نقاد بهره کشی انسان از انسان نیست بل « مخالف» این عمل غیر انسانی نیز است. مفهوم و نقش مخالف را تا حد ناقد نمی توان کاهش داد. با عوض شدن جای همین دو کلمه میتوان کل منشور را کنار گذاشت.

3- منظور پیشنهاد سوم در خود منشور آمده و نیازی به تکرار « ویژگیها» نیست. «سیستم بهره کشی و حکومتی» در ایران همه ویژگیهای فاسد را دارد. 
4- پیشنهاد چهارم میخواهد « نظام اقتصادی آینده» را اکنون مشخص کند. انجام این کار وقتی ممکن است که در «آینده» قرار بگیری. سمت و سوی کلی را منشور مشخص کرده که بر کاهش فاصله طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی اشاره دارد. توضیح بیشتر میتواند در اسناد بعدی بیاید.

5-پیشنهاد پنجم: « "چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.» حذف این جملات درست نیست. اشکال مبارزه و خود فنومن مبارزه، عملاً به عنوان یک « پروسه عینی» در جامعه وجود دارد و خواهد داشت که چگونگی آنرا « کنش و واکنس» بین حکومت و جامعه تعیین میکند. با حذف جمله مذکور « روند عینی» حذف نمی شود. و درست آن است که این پروسه در جمله انعکاس یابد. و به درستی هم آمده است. 

6- پیشنهاد ششم به جای اینکه به فکر چپ و زحمتکشان باشد برای اصلاح طلبان راهگشایی میکند. اعتراضات دی این مسئله را حل کرده، و به درستی قید شده :« "گفتمان اصلاحات راهگشا نیست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند.» حذف این موضوع یعنی ندیدن دی. و برگشت به گذشته.

7- با جای گزینی« حق آموزش زبان مادری» به جای « حق تحصیل به زبان مادری» میتوان فاتحه کل منشور را خواند. این دیدگاهی ست « شونیستی». و قابل فهم . چنین دیدگاهی سابقه تاریخی دارد.
نتیجه ی ملاحظات نشان میدهد در" وحدت چپ "مورد بحث، « از یک سو دیدگاه شونیستی، و از سوی دیگر دیدگاه اصلاح طلبی»، رگه های خود را بخوبی نشان میدهند. اما کل منشور خود کام مثبتی ست.

 ---
* دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی
گروه کار منشور سه سازمان چپ
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=85244
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: