نقش چای صبحگاهی کارکنان هواشناسی در سقوط هواپیماها در ایران

افشاگری استاد دانشگاه شریف

منبع: 
دماوند
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: