داد از این بیداد
02.04.2018 - 12:24

ببهانە خیزش ملت عرب و بی تفاوتی دیگر ملل

این روزها ملت عرب در کمال سکوت و بی تفاوتی دیگر ملل ایران علیە استبداد مذهبی و فاسد ایران بپا خواستەاند. ظاهرا خیزش اینبار بخاطر تحقیر تلویزیون رسمی ایران بودەاست اما در چند دهە گذشتە عربها علیە حاکمیت ایران و عرب ستیزی بپا خواستەاند کە نمونە آنرا میتوان خیزش آنان در تظاهرات دیماە گذشتە بود.

بی تفاوتی نسبت بە همنوعان دردی مزمن و تاریخی میان مردمان ایران است خصوصا اگر عرب باشید و حکومتها روی این گسل ها پلهای مستحکمی زدەاند و جولان میزنند. توهین و تحقیر نسبت بە ملت تورک هم پایانی ندارد، کوردها نیز همچون موش آزمایشگاهی در دست رژیم ایران هستند و با آزمایش روی آنان با دیگر ملل برخورد میکنند.

تنفر و حساسیت نسبت بە ملت عرب تنها از طرف حاکمیت اعمال نمیشود، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد، چە بسا کە اصلاح طلبان بیشتر از اصولگرایان علیە عربها توطئە کردەاند و نمونە آن میتوان توطئەهای خطرناک محمد علی ابطحی معاون محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او کە عرب زدایی در آن منطقە را عملی و داستان طرح نیشکرو عرب زدایی از دورە خاتمی شروع شد. عرب ستیزی چپ و جبهە ملی نمی شناسد بویژە جبهە ملی ها با تفکرات فاشیستی خود دشمنان قسم خوردە دیگر ملل بشمار می آیند. عرب ستیزی در میان بخش بزرگی از جامعە ایران ریشە دواندە و متاسفانە بخشی از کوردها نیز ناآگاهانە در دام تفکرات عرب ستیزانە افتادەاند. یکی دو بیانیە احزاب کورد در حمایت از خیزش عربها کمکی بە حال و روز آنان نمیکند.
این روزها نوعی همبستگی میان عربها و تورکهای ایران ( البتە در سطح اپوزسیون خارج از کشور ) دیدە میشود و ماە عسل خود را میگذرانند علت این هم مشخص است. تورکها مرز زمینی با عربها ندارند و پان تورکیسم پایش بە آنجا نمیرسد. ناگفتە نماند هر دو ملت در اوایل انقلاب تا دهە اول انقلاب فریب شیعەگری حاکمیت را خوردند، کوردها را تنها گذاشتند و بخشی از انحراف انقلاب ٥٧ را میتوان در دام افتادن مذهبی آنان جستجو کرد.
با این وجود حاکمیت ایران و اپوزسیون ایرانی خوب میدانند کە آیندە ایران چگونە رقم خواهد خورد. رضا پهلوی نیز در نوشتاری بیان داشتە کە ایران سوریە نمیشود وگفتە عربها رو بە میهن و پشت بە دشمن دارند. اگر بطور کارشناسانە همین جملە رضا پهلوی تفسیر شود نگاە عرب ستیزانە آن کاملا مشهود است زیرا هنگامیکە ملت آن سوی مرز دشمن بە حساب آید همان ملت در این سوی مرز دوست نمیشود.

اگر بپنداریم ریشە نژادی کورد و بلوچ آریایی و ریشە زبانی هند و اروپاییست این وصلە بە عربها ـ و صد البتە تورکمنها و آذریها ـ نمی چسپد. ایرانیان کە ناتوان از ادغام این ملت دارای فرهنگ و تاریخی غنی در چارچوبی بنام ایران هستند آنان را مهاجرعنوان میکنند کە چند صد سال قبل بە ایران کوچ کردەاند. از نظر آنان ملتی کە اگر چند قرن قبل بە جایی کوچ کردە باشند حق حیات ندارند، در حالیکە تاریخ وجود ملت عرب در سرزمین خود جای بحث و مناقشە نیست. از جهت دیگر اگر نگاهی بە ساختار ملی کشوری چون مالزی داشتە باشیم متوجە خواهیم شد کە هندیهای آن کشور کە کمتر از ١٥٠ سال بە آن کشور مهاجرت کردەاند همچون مالاییها از حق و حقوق مساوی برخوردارند و زیباترین اماکن توریستی و بازارها در دست هندیهاست.

هر گاە نام عربستان ایران ( خوزستان ) می آید بە نفت و انرژی آن منطقە کە ٩٠٪ انرژی ایران را تامین میشود توجە میشود اما سرمایە عربستان تنها در انرژی خلاصە نمیشود از هر نظر کە بنگریم عربستان گنجینەای از ثروت است کە در مناطق مرکزی ایران صرف میشود. سیمان، آهن، کشاورزی غنی، بنادر، ماهیگیری بخشی از سرمایەهای آن منطقە بشمار می آید. نباید حساب شدە نپنداشت کە روزگاری عبادان ( آبادان ) از شهرهای توریستی بود اما بطور حساب شدە آن شهر را بە روزگار سیاە کشاندند موردی کە علیە شهر مهاباد اتفاق افتاد. اینک غارت آب آن منطقە و انتقال آن بە مناطق مرکزی ایران نیز اضافە شدە است. یک بار کە با آقای محمد نوریزاد بە بحث پرداختم ایشان بە صراحت گفتند کە بی بهرە شدن مردم آن دیار از ثروت خدادایشان و انتقال آن بە مرکز ایران برای مرکزنشینان حرام است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما